Öka mångfalden i folkbildningens kulturverksamheter

Kartläggningar, interna analyser och informationsspridning. Det är några av insatserna som beskrivs i Folkbildningsrådets nya handlingsplan för att öka mångfalden i folkbildningens kulturverksamheter. Handlingsplanen innehåller åtgärder för de kommande åren och har nu lämnats till regeringen.

Senast uppdaterad:

Folkbildningsrådets rapport Folkbildningens betydelse för samhället 2016 visar att andelen utrikes födda deltagare är betydligt mindre i studieförbundens estetiskt inriktade verksamheter än i övriga arrangemang. Även inom folkhögskolan skiljer sig deltagarna i estetiska verksamheter från andra. Inom särskild kurs är andelen utrikes födda 6 procent i estetiska verksamheter, jämfört med 22 procent i övriga särskilda kurser. Mönstret med relativt få deltagare som är utrikes födda återkommer i folkhögskolornas allmänna kurser med musikinriktning och i de korta, estetiska kurserna.

– Genom kulturen ges människor utrymme att förstå och uttolka samhället och kan därigenom bidra till samhällets utveckling. Att folkbildningens kulturverksamheter präglas av mångfald är en grundläggande förutsättning för att statens syften med stödet till folkbildningen ska kunna uppnås, säger Folkbildningsrådets generalsekreterare Maria Graner.

Under 2018 inleds arbetet med en studie som ska undersöka vad som påverkar mångfalden bland folkbildningens deltagare i kulturverksamheten.