Elva projekt beviljas bidrag för MR-satsningar

Folkbildningsrådet har beviljat bidrag till elva projekt för satsningar på mänskliga rättigheter. Projekten är spridda över hela landet och bland mottagarna finns såväl studieförbund som folkhögskolor. Det handlar om projekt för att bredda engagemanget för och öka kunskap om frågor som rör mänskliga rättigheter.

Senast uppdaterad:

De satsningar som får medel speglar den bredd som finns inom folkbildningen I ansökningarna till de projekt som beviljats bidrag lyfts vikten av att utveckla och höja kvaliteten på den verksamheten som redan finns inom folkbildningen, att synliggöra hur normer och förtryck samverkar samt förankra kunskaper om de mänskliga rättigheterna. Några av satsningarna kommer att arbeta övergripande med mänskliga rättigheter medan andra fokuserar mer specifikt på teman som demokratiska rättigheter, rätten till bostad, sexuella och reproduktiva rättigheter eller rätten till kroppslig integritet och frihet från våld. Projekten är spridda över hela landet och flera är samarbeten mellan olika aktörer.

Sedan 2014 har Folkbildningsrådet fördelat medel för särskilda satsningar på MR-frågor. Bidraget ska gå till insatser som stärker kunskaperna om de mänskliga rättigheterna i samhället. Främst ska insatserna rikta sig till deltagare som har behov av utökade kunskaper om de mänskliga rättigheterna eller personer som utbildar sig till yrken inom vilka de kommer att ha skyldigheter gentemot enskildas rättigheter.

Att fördela medel till satsningar på MR-frågor är ett uppdrag från regeringen. Trettio olika ansökningar har skickats in för MR-projekt 2019. Totalt fördelade Folkbildningsrådet 1,6 miljoner kronor till elva olika projekt 2019. 2018 beviljades bidrag till tio projekt för kunskapsinsatser kring mänskliga rättigheter. En rapport om det finns länkad nedan.