Folkbildningsrådet färdig med fördelning av 2 000 nya utbildningsplatser

Regeringen har under våren aviserat flera satsningar på vuxenutbildning för att möta en ökad arbetslöshet med anledning av coronapandemin. Med start hösten 2020 kommer 2 000 deltagare kunna utbilda sig inom olika bristyrken på 112 folkhögskolor över hela landet.

Senast uppdaterad:

Folkbildningsrådet har nu fastställt fördelningen av de 2 000 utbildningsplatser som ska sätta igång under hösten 2020. Totalt har 139 utbildningar beviljats på 112 skolor. Det har varit ett stort intresse att bidra i satsningen och folkhögskolor från hela landet har skickat in ansökningar som täcker mer än dubbelt så många platser som det finns finansiering för.

– Folkbildningen visar än en gång att den står redo att möta de utmaningar som samhället står inför, säger Folkbildningsrådets generalsekreterare Maria Graner. Det syns inte minst på det stora intresset för att utöka sin verksamhet och erbjuda utbildningar inom en rad olika prioriterade områden.

Alla de beviljade utbildningarna har någon form av yrkesprofil. Hela 66 procent har inriktning mot vård och omsorg, utöver det finns bland annat utbildningar till socialpedagog, lärarassistent och trädgårdsmästare. Den stora tonvikten på utbildningar inom vård och omsorg beror på att hälften av platserna är en del av regeringens särskilda äldreomsorgslyft som innebär att anställda inom äldreomsorgen ska erbjudas utbildning på betald arbetstid.

Folkbildningsrådet har i fördelningen eftersträvat en spridning av platser över landet och mellan folkhögskolor. De utbildningar som beviljats är på olika utbildningsnivå och det finns både allmän och särskild kurs med olika inriktningar. Som stöd i prioriteringen har Folkbildningsrådet använt sig av prognoser från SCB och Arbetsförmedlingen för att säkerställa att utbildningarna möter de faktiska behoven som finns på arbetsmarknaden.