Folkbildningsrådet välkomnar regeringens utökade krav på uppföljningen av statsbidraget

Regeringen har beslutat om riktlinjerna för Folkbildningsrådet för 2021 som gäller statsbidrag till folkbildningen. Riktlinjerna innehåller flera nya återrapporteringskrav, bland annat ska Folkbildningsrådet redovisa uppföljningsåtgärder för statsbidraget till studieförbunden.

Senast uppdaterad:

– Vi välkomnar de nya återrapporteringskraven från regeringen. De ligger i linje med det arbete som redan pågår med en fördjupad granskning av studieförbundens verksamhet, säger Folkbildningsrådets generalsekreterare Maria Graner.

Folkbildningsrådet har under hösten gett studieförbunden i uppdrag att genomföra en fördjupad granskning av verksamheten som ska vara klar i januari 2021. Bakgrunden är att flera studieförbund upptäckt fusk med statsbidrag kopplat till verksamhet i Järvaområdet i nordvästra Stockholm.

– Vi accepterar inte att skattepengar avsedda för folkbildning används felaktigt eller för att motverka demokratin. Vi vidtar flera olika åtgärder för att komma tillrätta med fusk och andra oegentligheter inom studieförbundens verksamheter, säger Maria Graner.

Senast den 15 april 2021 ska Folkbildningsrådet i en särskild rapport redovisa vidtagna och planerade åtgärder för att säkerställa att statsbidraget till studieförbunden används enligt syftet med stödet, samt hur rådet arbetar för att säkra att studieförbunden följer gällande föreskrifter och villkor för statsbidragen.

Utöver uppföljning av statsbidraget till studieförbunden ska Folkbildningsrådet också lämna en fördjupad bedömning av demokratisyftet och redovisa en analys om utbildning på folkhögskola för personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Folkbildningsrådet är en ideell förening med vissa myndighetsuppdrag givna av riksdagen och regeringen. Uppdragen regleras via lagar, förordningar, riktlinjer och regleringsbrev.

Foto: Martina Huber/Regeringskansliet