Folkbildningens betydelse för demokratin

Folkbildningen spelar en viktig roll för att stärka och utveckla den svenska demokratin. Folkhögskolor och studieförbund arbetar intensivt för att svara upp mot såväl samhällets som enskilda deltagares behov av utbildning, bildning och gemenskap. Det skriver Folkbildningsrådet i en ny rapport till regeringen.

Senast uppdaterad:

I rapporten Folkbildningens betydelse för samhället 2020 – Folkbildningsrådets samlade bedömning presenterar och analyserar Folkbildningsrådet studieförbundens och folkhögskolornas verksamheter som finansieras med det statliga folkbildningsanslaget. I år har Folkbildningsrådet också fått i uppdrag att göra en fördjupad bedömning av folkbildningens bidrag till att stärka och utveckla demokratin.

– Demokratin är inget som uppstår från ingenting utan den är något vi skapar tillsammans genom samtal och engagemang i samhället. Här gör folkbildningen viktiga demokratistärkande insatser genom att man möjliggör möten mellan människor och främjar lärande och dialog, säger Maria Graner, Folkbildningsrådets generalsekreterare.

Men folkbildningen har också egna demokratiutmaningar. En handlar till exempel om folkbildningens räckvidd och förmåga att inkludera även målgrupper som man traditionellt inte når. En annan utmaning handlar om att säkerställa att verksamhet som sker i samverkan med andra är väl förankrad i folkbildningens värdegrund.

2020 var ett år som karaktäriserades framför allt av coronapandemin. Studieförbund och folkhögskolor fick ännu en gång visa prov på sin förmåga att snabbt ställa om och möta nya utmaningar.

– Människors behov av möten, samtal och personlig utveckling har varit stort, inte minst på grund av den ensamhet och isolering som restriktionerna har medfört för många, säger Maria Graner.

Under större delen av förra året har stora delar av verksamheten skett på distans, med hjälp av digital teknik. Den snabba omställningen har i huvudsak gått bra, men det har varit svårare för vissa deltagargrupper än andra, och vissa verksamheter har också drabbats hårt ekonomiskt. Pandemin har inneburit ett stort digitalt lyft för många folkhögskolor och studieförbund, men det är angeläget att säkerställa att folkbildningens särskilda kvaliteter värnas även i digital verksamhet.