Studieförbunden i samverkan redovisar åtgärder för att stärka kvalitet och agera mot riskverksamhet

Tre kvinnor som sitter vid ett bord och har möte.

I en ny rapport redovisar Studieförbunden i samverkan hur de arbetat för att stärka kvaliteten i studieförbundens verksamhet och i tid agera mot riskverksamhet. Rapporten ger en översikt av arbetet, vilka slutsatser som dragits och vilka effekter som kan skönjas av de vidtagna åtgärderna. Rapporten som heter ”Man måste veta vad man letar efter – och hur” har skickats till både Utbildningsdepartementet och Kulturutskottet.

Senast uppdaterad:

Studieförbunden i samverkan är de tio studieförbundens gemensamma branschorganisation. I den nya rapporten redovisar de sitt intensiva åtgärdsarbete de senaste tre åren för att komma till rätta med felaktigheter.

–Det finns åtgärder här som är unika, som exempelvis att tio organisationer numera samkör sina register för att motverka dubbelrapportering. Det är en lösning som Studieförbunden är ensamma om i civilsamhället, vad vi känner till, berättar rapportförfattaren Kajsa Wiktorin.

Det har varit viktigt för Studieförbunden att redovisa vad som skett sedan det blev tydligt att brister i rutiner och handhavande kan skapa risker för bedrägeriförsök. För att råda bot på detta har Studieförbunden tillsammans med Folkbildningsrådet jobbat med bland andra Polisens nationella operativa avdelning (NOA) och revisionsföretaget PwC – aktörer som bidrar med externa krav och analyser. Ambitionen har varit nya åtgärder som får tydliga resultat och som kan mätas och följas upp.

Flera omfattande insatser är helt genomförda och en hel del pågår fortfarande. En av de centrala slutsatserna i rapporten är dock att kvalitetssäkring är ett kontinuerligt åtagande.

– Arbetet fortsätter självklart. Det ligger i sakens natur att frågan om kvalitetssäkring aldrig är ett avslutat kapitel. Det är ett ständigt pågående arbete, säger David Samuelsson, generalsekreterare för Studieförbunden i samverkan,

En annan tydlig linje har varit att ta fram riskindikatorer för att tidigt förstå hur och när verksamheten är sårbar. Indikatorerna ligger till grund för ett nytt, digitalt granskningssystem framtaget av PwC. Stora datamängder kan nu processas enligt riskindikatorerna, vilket ger nya möjligheter att kontrollera och justera felaktigheter.

– När man jobbar med det allmänna, med bidragsstyrd verksamhet som studieförbunden gör, är trygghet och säkerhet mycket viktigt, säger en utvecklare på PwC.

Folkbildningsrådets 18-punktsprogram

Under våren 2021 presenterade Folkbildningsrådet ett 18-punktsprogram i rapporten Kontroll, transparens och kvalitet i studieförbundens verksamhet med åtgärder för att komma till rätta med felaktigheter och fusk. En del av punkterna var direkta krav på studieförbunden. I den nya rapporten menar Studieförbunden i samverkan att 18-punktsprogrammet nu är uppfyllt.