Studieförbunden viktiga för deltagare med funktionsnedsättning

En grupp människor sitter runt ett bord och en dator. En man står upp bakom de andra och en rullstolsburen kvinna ansluter till gruppen, som hälsar. Deltagarna ler.

En ny studie från Folkbildningsrådet visar att deltagare med funktionsnedsättning är nöjda med studieförbundens verksamhet. Gemenskapen och möjligheten att utveckla kreativa intressen är särskilt viktigt. I anpassade kurser får deltagarna i större utsträckning sina behov tillgodosedda och kan delta utan begränsningar.

Studieförbund Folkbildningsrådet Funktionshinderfrågor
Senast uppdaterad:

Under 2019 rapporterade studieförbunden ungefär 200 000 deltagare med funktionsnedsättning i verksamhet speciellt riktad till målgruppen. Deltagandet minskade därefter drastiskt under pandemin, men är nu på väg uppåt igen. I studien finns resultat från fokusgruppsintervjuer med både anställda och deltagare från ABF och Studieförbundet Vuxenskolan, som är de studieförbund med störst andel verksamhet med deltagare med funktionsnedsättning. Statistik finns dock för alla studieförbund – och samtliga får också ge en bild av sin verksamhet med deltagare med funktionsnedsättning.

– Studieförbundens verksamhet med deltagare med funktionsnedsättning är viktig eftersom alla har rätt att delta på egna villkor. Studiecirkeln erbjuder både gemenskap och möjlighet till bildning och livslångt lärande, säger Maria Graner, Folkbildningsrådets generalsekreterare.

Syftet med rapporten är att öka kunskapen om studieförbundens verksamheter för deltagare med funktionsnedsättning. Det handlar om att förstå vilka utmaningar och behov som finns, både för deltagarna och för studieförbunden. Studien är också en del av Folkbildningsrådets arbete med regeringsuppdraget att följa upp det nationella målet för funktionshinderspolitiken. Rapporten är skriven av Johanna Mufic och Per Andersson från Linköpings universitet på uppdrag av Folkbildningsrådet.

Studien visar att deltagarna är nöjda men också att det finns svårigheter att hitta till verksamheten. Andra svårigheter skapas av yttre omständigheter: problem med färdtjänst, otillräckliga resurser och svårighet att få tag på bland annat teckenspråkstolkar.

Studieförbunden som inte har så omfattande verksamhet för deltagare med funktionsnedsättning uppger i rapporten att de vill göra mer men att det saknas resurser. Flera uppger också att de behöver mer kompetens om deltagare med funktionsnedsätting, för att kunna utveckla verksamheten.