Förslag om demokrativillkor för statligt stöd till civilsamhället

Åldersblandad publik i samlingslokal lyssnar till föreläsare.

Regeringen föreslår ett nytt demokrativillkor för statligt stöd till trossamfund och civilsamhälle. Verksamhet inom studieförbund och folkhögskolor kommer att omfattas av förslaget, som tas upp för beslut i riksdagen den 18 juni.

Statsbidrag Politik
Senast uppdaterad:

Redan 2022 la den förra regeringen fram ett lagförslag om demokrativillkor. Det drogs tillbaka av nuvarande regering. Förslaget har arbetats om och en ny proposition har presenterats.

Med demokrativillkoret vill regeringen säkerställa att skattemedel går till verksamheter som är förenliga med samhällets grundläggande värderingar. Villkoret handlar om att statsbidrag inte ska få lämnas till en organisation om den eller någon av dess företrädare kränker en persons fri- och rättigheter, bryter mot principen om alla människors lika värde eller motarbetar det demokratiska styrelseskicket.

Det ligger på den bidragsgivande myndigheten att bedöma om fel har begåtts och om återkrav av statsbidrag blir aktuellt. Felaktigheter inom verksamhet hos studieförbund och folkhögskolor kommer därmed att bedömas av Folkbildningsrådet.

– Ett tydligt och enhetligt demokrativillkor ger oss ännu bättre möjligheter att säkerställa att statsbidraget används rätt, säger Mats Bernerstedt, tillförordnad generalsekreterare för Folkbildningsrådet. Vi har väntat på det här och det är positivt att vi får ett likalydande villkor för alla statsbidrag till civilsamhället.

I Folkbildningsrådets egna villkor för statsbidrag finns sedan länge villkor om mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar. Det står också att bidragsmottagare inte får bedriva eller främja antidemokratisk verksamhet.

Folkbildningsrådets villkor är företrädesvis positivt formulerade medan regeringens nya villkor är formulerat utifrån så kallade exkluderingsgrunder. Det betyder att det anger vad man som statsbidragsmottagande organisation inte får göra. Om lagförslaget går igenom väntas villkoren skrivas in i förordningen om statsbidrag till folkbildningen som reglerar Folkbildningsrådets bidragsgivning.

– Om förordningen förändras kommer vi förstås att se över våra egna regelverk och villkor, säger Mats Bernerstedt.

Om regeringens proposition

  • Regeringens proposition Statens stöd till trossamfund och civilsamhället – enhetliga och rättssäkra villkor (Prop 2023/24:119) lades fram den 3 april och tas upp för beslut i riksdagen den 18 juni.
  • Regeringen föreslår att ett demokrativillkor ska gälla för stöd ur Allmänna arvsfonden som är det statliga stöd som regleras i lag.
  • Regeringen föreslår också att ett likalydande demokrativillkor bör gälla för övrig statlig bidragsgivning till civilsamhället och föras in i de förordningar som reglerar villkoren för dessa bidrag.
  • Förändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

Läs propositionen här (regeringen.se)