Studieförbund

Två äldre män sitter tillsammans utomhus, en av dem spelar gitarr.

Studieförbunden är en mötesplats för bildning och kultur. Bokcirklar, hantverk, konserter och föreläsningar – hundratusentals människor deltar varje år i studieförbundens verksamhet.

Senast uppdaterad:

Studieförbunden i siffror

I Sverige finns nio statsbidragsberättigade studieförbund som över hela landet arrangerar:

  • cirka 107 000 studiecirklar med drygt 345 000 deltagare
  • cirka 176 000 kulturprogram med cirka 8,9 miljoner besökare
  • cirka 50 000 arrangemang i annan folkbildningsverksamhet med drygt 345 000 deltagare.

Studieförbunden tog emot cirka 1 860 000 000 kronor i statsbidrag år 2022.

I Sverige finns nio studieförbund som Folkbildningsrådet fördelar statsbidrag till. Tillsammans anordnar de verksamhet i Sveriges alla kommuner. Bakom studieförbunden står olika folkrörelser och andra organisationer, drygt 200 organisationer är medlemmar i ett studieförbund. Det ger varje studieförbund en unik profil.

Studieförbundens verksamhet

Studieförbunden får huvudsakligen statsbidrag för studiecirklar och kulturprogram. Utöver det anordnar studieförbunden även folkbildande verksamhet i lite friare former. Det kan handla om workshoppar, prova på-dagar eller helgkurser. Studieförbunden har frihet att själva ange mål för och innehåll i sin verksamhet.

Studieförbunden bedriver också en bred och omfattande verksamhet inom olika samhällsområden i samverkan med kommuner, regioner, myndigheter och andra. Denna verksamhet finansieras inte av statsbidraget. Det kan exempelvis handla om drift av kommunala Kulturskolor, arbetsmarknadsutbildningar, integrationsprojekt och mycket annat.

Studiecirkel

En studiecirkel är en liten grupp som gemensamt söker kunskap, utifrån deltagarnas intressen och behov. Alla cirklar har en plan och en ledare, men deltagarna har inflytande över cirkelns innehåll och upplägg. Samtalen i gruppen och att deltagarna delar med sig av sina erfarenheter är viktiga kännetecken för en studiecirkel.

Studiecirklarna kan ha olika karaktär. Det kan vara en grupp som på egen hand skapar en cirkel, till exempel för att diskutera samhällsfrågor eller lära sig ett hantverk. Studieförbundet kan då hjälpa till, exempelvis med material och pedagogiskt stöd. Studieförbunden erbjuder också studiecirklar för allmänheten i olika ämnen som matlagning, akvarellmålning, språk, musik med mera.

Kulturprogram

Kulturprogram kan vara teater, sång, föreläsningar eller konst som framförs inför publik. Det kan till exempel vara en föreläsning om demokrati, en utställning med konst eller en filmfestival som anordnas av några vänner med hjälp av ett studieförbund.

En del av civila samhället

Studieförbunden är en del av det civila samhället, alltså den del av samhället där människor på sin fritid engagerar sig i föreningar och ideella organisationer. En stor del av studieförbundens verksamhet genomförs på ideell basis. Alla studieförbunden har medlemsorganisationer som påverkar deras profil och verksamhet.