Särskilda insatser: demokrati, etablering och integration

Genom särskilda bidrag från staten har studieförbunden genomfört riktade insatser för till exempel nyanlända och långtidsarbetslösa. Studieförbunden deltar också i flera demokratistärkande initiativ och gör satsningar på nationella minoritetsspråk.

Senast uppdaterad:

Statens syften med att stödja folkbildningen är bland andra att utjämna utbildningsklyftor och höja utbildningsnivån i samhället. Förutom det ordinarie statsbidraget till studieförbunden har staten finansierat så kallade särskilda insatser inom folkbildningen. 

Innehållet i de särskilda insatserna varierar eftersom det anpassas efter deltagarnas behov och studieförbundens olika profiler. 

Tidigare insatser

Alla insatser präglas av studieförbundens pedagogik som bygger på aktivt deltagande, samtal och gemensamt lärande i grupp.