Svenska för föräldralediga

Svenska för föräldralediga är en satsning som ska bidra till att föräldralediga utvecklar sina kunskaper i svenska språket. Insatserna ska i huvudsak rikta sig till utrikes födda kvinnor med barn.

Senast uppdaterad:

I budgetpropositionen hösten 2019 föreslog regeringen en ny språksatsning för att öka utrikes födda föräldraledigas möjligheter att lära sig svenska. Genom att få tillgång till språk stärks möjligheten till etablering i arbetslivet och samhället.

Insatserna riktar sig i huvudsak till kvinnor som har behov av att lära sig svenska, men som har svårt att delta i svenskundervisning på grund av att de är hemma med barn. För att delta i verksamheten måste man vara utrikes född samt 18 år eller äldre.