Viktiga satsningar på folkbildning i höstbudgeten

Regeringen gör flera satsningar på folkbildningen i höstbudgeten. Bland annat avsätts 90 miljoner under en treårsperiod för nya språksatsningar för utrikes födda föräldralediga. Dessutom fortsätter insatsen Svenska från dag ett och folkhögskolorna får nya pengar för kvalitetshöjande insatser.

Senast uppdaterad:

I budgetpropositionen lyfter regeringen fram folkbildningens styrkor och särart samt betonar den viktiga roll som folkhögskolor och studieförbund har i samhället. "Folkbildningen i Sverige har en särställning som en bred arena för utbildning, bildning och delaktighet."

Folkbildningen är en arena för språkutveckling och etablering

I samband med budgetpropositionen föreslår regeringen en ny språksatsning för att öka utrikes födda föräldraledigas möjligheter att lära sig svenska. Genom att få tillgång till språk stärks möjligheten till etablering i arbetslivet och samhället. Insatsen får 10 miljoner 2020 och därefter 40 miljoner årligen de nästkommande två åren.

– Svenskkunskap är jätteviktigt för att komma in i samhället, säger Folkbildningsrådets generalsekreterare Maria Graner. Vi välkomnar att regeringen fortsätter att satsa på att ta vara på folkbildningens kompetens, engagemang och metoder för detta.

Med dessa riktade medel kan studieförbunden fortsätta att arbeta med att motverka utanförskap. Detta är ett viktigt arbete som också görs inom ramen för Uppsökande och motiverande insatser riktade till utrikes födda kvinnor som fortsätter 2020 med ett anslag på 30 miljoner kronor.

Även insatsen Svenska från dag ett får fortsatt finansiering. Svenska från dag ett bedrivs på både folkhögskolor och i studieförbunden, det är verksamhet för asylsökande som innebär både undervisning i svenska och samhällsorientering. Regeringen avsätter 300 miljoner till detta över de kommande tre åren.

Kvalitetssäkring av folkhögskolan

Nästa år får folkhögskolorna i Sverige 22 miljoner för kvalitetshöjande insatser, anslaget beräknas därefter öka med 38 respektive 70 miljoner kronor de kommande åren. Syftet är att underlätta för folkhögskolorna att bibehålla kvaliteten i undervisningen efter de 8000 platser som tillkom under förra mandatperioden. Folkbildningsrådet har i budgetunderlaget för 2020–2022 argumenterat för en sådan satsning.

"Folkhögskolan är som utbildningsform unik eftersom den når deltagare som andra skolformer inte når." skriver Regeringen i budgetpropositionen och betonar vikten av folkhögskolan som en värdefull utbildningsform som kan erbjuda stöd till de som behöver det mest och vara en väg ut ur arbetslöshet och passivitet.