Statsbidrag

Folkbildningen stärker demokratin och samhällsengagemanget i Sverige. För att folkhögskolorna och studieförbunden ska kunna fortsätta med det arbetet bidrar staten med över fyra miljarder kronor till folkbildningen varje år.

Senast uppdaterad:

Den största delen av det offentliga stödet till folkbildningen kommer från staten. En del stöd kommer också från kommuner och landsting. Stödet från staten kallas för statsbidrag,  och det är Folkbildningsrådets uppgift att fördela pengarna till folkhögskolor och studieförbund. Till studieförbunden bidrar staten med ett ordinarie statsbidrag till kärnverksamheten och extra bidrag till särskilda insatser.

Aktuella villkor för statsbidrag finns i dokumentbanken för studieförbund:

Dokumentbank för studieförbund

Stödet till kärnverksamheten

Ungefär 95 procent av det totala statsbidraget går till folkhögskolornas och studieförbundens kärnverksamhet. Folkbildningsrådet använder olika principer och kriterier när det fördelas. Generellt gäller att bidraget fördelas i efterhand utifrån hur mycket verksamhet studieförbunden redan har genomfört.

Det ordinarie statsbidraget till studieförbunden delas in i tre olika typer:

  • organisationsbidrag (10 procent)
  • tillgänglighetsbidrag (8 procent)
  • verksamhetsbidrag (82 procent).

Organisationsbidrag

Folkbildningsrådet ställer flera villkor på studieförbundens organisation. För att de ska kunna uppfylla dem får alla studieförbund tre miljoner kronor i ett fast organisationsbidrag.

Resten av organisationsbidraget är rörligt. Det betyder enkelt uttryckt att vi fördelar pengarna baserat på hur många deltagare studieförbunden har haft under det senaste året och i hur många kommuner de har anordnat verksamhet.

Tillgänglighetsbidrag

Även tillgänglighetsbidraget är uppdelat i ett fast och ett rörligt bidrag. Varje studieförbund får en miljon kronor i fast bidrag varje år som stöd för att utveckla sin verksamhet så att den blir tillgänglig för deltagare med funktionsnedsättning som behöver särskilt stöd.

Den rörliga delen av tillgänglighetsbidraget syftar till att täcka studieförbundens extra kostnader och baseras på studieförbundens tidigare verksamhet. Om de har haft verksamhet där deltagare med funktionsnedsättning har haft behov av särskilt stöd får studieförbunden ta del av det rörliga statsbidraget för att täcka de extra kostnaderna.

Verksamhetsbidrag

Den största delen av studieförbundens statsbidrag går till verksamheten. Verksamhetsbidraget speglas av studieförbundens verksamhet. Eftersom studiecirklarna är den största delen av studieförbundens verksamhet går också största delen av bidraget till dem.

Varje år rapporterar studieförbunden hur omfattande verksamhet de har bedrivit i de olika formerna. Året efter fördelar Folkbildningsrådet pengarna i proportion till den inrapporterade verksamheten.

Stödet till särskilda insatser

Ungefär fem procent av det totala statsbidraget går till särskilda insatser inom folkbildningen. De särskilda insatserna ska bara finansieras av de här pengarna. Studieförbunden får alltså inte använda det ordinarie statsbidraget till de särskilda insatserna, och tvärtom.

Med sin idémässiga grund, pedagogik och självständighet har folkbildningen stor betydelse för demokratins utveckling. Folkbildningen är bra på att fånga upp grupper som inte har hittat sin plats i den traditionella utbildningen. De senaste åren har de särskilda insatserna varit inriktade på etablering, arbetsmarknadsåtgärder och mänskliga rättigheter.

Särskilda insatser: etablering, arbetsmarknadsåtgärder och mänskliga rättigheter

Folkbildningsrådets styrelse godkänner nya studieförbund

För att få ta emot statsbidrag måste ett studieförbund leva upp till Folkbildningsrådets villkor för statsbidraget och använda pengarna i linje med statens syften med att stödja folkbildningen. Ibland ansöker nya studieförbund om att få ta emot statsbidrag. Då beslutar Folkbildningsrådets styrelse om studieförbundet ska godkännas för att ta emot statsbidrag, utifrån styrelsens riktlinjer.