Hur vi fördelar pengar till studieförbunden

Att fördela statsbidrag till studieförbund och folkhögskolor är en av Folkbildningsrådets viktigaste uppgifter. För att få rätt till bidraget behöver studieförbunden leva upp till en rad villkor. Varje år stödjer staten folkbildningen med över fyra miljarder kronor och ungefär hälften av det går till studieförbunden.

Senast uppdaterad:

Staten har under lång tid visat ett stort förtroende för folkbildningen, inte minst genom det årliga statsbidraget till folkhögskolor och studieförbund. Folkbildningsrådet har i uppgift att fördela dessa pengar, och det är viktigt att de används i linje med statens syften med att stödja sektorn. Vår styrelse har formulerat tydliga villkor för de organisationer som tar emot statsbidraget. Villkoren för studieförbunden rör i huvudsak två olika områden:

  • organisationen
  • verksamheten.

Villkor för studieförbundets organisation

De organisatoriska villkoren handlar om hur studieförbundet är uppbyggt som organisation och hur det styrs. För att ta emot statsbidrag måste studieförbundet till exempel vara en registrerad ideell förening med minst tre medlemsorganisationer, samt ha en ansvarig styrelse. Förutom det ska studieförbunden bedriva ett omfattande kvalitetsarbete. Till exempel måste de kontrollera minst fem procent av sin verksamhet varje år.

Villkor för verksamheten

Verksamhetsvillkoren berör verksamhetens inriktning och former. För att få statsbidrag ska studieförbunden bland annat arbeta aktivt för att nå nya deltagare och deltagargrupper.

Eftersom studieförbunden får statsbidrag för sina studiecirklar och kulturprogram finns det också tydliga regler för vad som gäller för dem. En studiecirkel ska till exempel ha minst tre och max tjugo deltagare, inklusive den godkända cirkelledaren.

Grundläggande värderingar

Alla studieförbund måste leva upp till grundläggande demokratiska värderingar. De ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och arbeta aktivt med att nå deltagare som är korttidsutbildade, utrikes födda eller har en funktionsnedsättning.