Hur vi säkerställer att pengarna används korrekt

Staten stödjer folkbildningen med över fyra miljarder kronor varje år, bland annat för att folkbildningen stärker demokratin och samhällsengagemanget i Sverige. Ungefär hälften av pengarna går till studieförbundens verksamhet. Ett av Folkbildningsrådets viktigaste uppdrag är att säkerställa att statsbidragen används enligt statens syften med att stödja folkbildningen.

Senast uppdaterad:

Eftersom studieförbunden är fria att forma sin egen verksamhet har de ett stort ansvar att se till att de lever upp till statens syften och Folkbildningsrådets villkor för statsbidraget.

Studieförbunden kontrollerar, Folkbildningsrådet följer upp

Varje studieförbund som tar emot statsbidrag måste följa upp, granska och kontrollera att de följer reglerna för statsbidraget. Folkbildningsrådet säkerställer att studieförbunden gör den kontrollen. På så sätt kan vi förebygga fel, och upptäcka och rätta till de fel som ändå uppstår.

Vi följer upp statsbidraget på flera sätt:

  • Vi går igenom studieförbundens årliga dokumentation av verksamheten.
  • Vi bearbetar och sammanställer den statistik som studieförbunden skickar in till Statistiska centralbyrån.
  • Vi sammanställer studieförbundens verksamhet i en rapport, som vi till exempel kan använda som grund för att granska ett studieförbund.

Uppföljningen säkerställer att studieförbunden lever upp till villkoren för statsbidraget, och gör att vi kan förebygga att bidraget används felaktigt. Den ger oss också underlag så att vi kan fördela statsbidraget i framtiden och återrapportera bland annat hur statsbidraget har använts till regeringen.

Återkrav av statsbidrag

Om det visar sig att bidraget inte använts som det ska kan vi ta tillbaka pengarna. Folkbildningsrådets styrelse får besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett statsbidrag om

  1. mottagaren av statsbidraget har förorsakat att statsbidraget har lämnats felaktigt eller med för högt belopp, till exempel genom att lämna oriktiga uppgifter
  2. statsbidraget av något annat skäl än vad som sägs i 1 har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta
  3. statsbidraget inte används för det ändamål det har beviljats, eller om villkor i beslutet om statsbidrag inte har följts.

Hur Folkbildningsrådet hanterar avvikelser och eventuella återkrav av statsbidraget regleras i dokumentet Riktlinjer för hantering av avvikelser, en aktuell version av dessa finns i dokumentbanken för studieförbund.