Etik och gränsdragning

Folkbildningsrådet säkerställer fortlöpande arbete och dialog kring etiska vägval och gränsdragningar.

Senast uppdaterad:

Etik och gränsdragning handlar om att främja verksamhet som uppfyller statens syften och folkbildningens egna uppsatta mål samt om att motverka verksamhet som strider mot detsamma. Arbetet är förebyggande och handlar om att utveckla gemensamma förhållningssätt i etiska frågor och att stärka legitimiteten för och kunskapen om statsbidragets användning. Frågor om avgränsning vad gäller bidragsgrund för statsbidrag har stark koppling till frågor om etiken i folkbildningsarbetet.

Utgångspunkterna för arbetet med etik och gränsdragning vilar på:

  • Förordning (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen
  • Regeringens årliga riktlinjer till Folkbildningsrådet
  • Statsbidragsvillkor för studieförbund
  • Riktlinjerna från Folkbildningsrådets medlemsorganisationer
  • Folkbildningens Vägval & Vilja

Folkbildningsrådet arbetar för att kvalitetssäkra bidragsfördelningen och att förebygga felaktig användning av statsbidragen. Detta förebyggande arbete består bl. a av uppföljning av verksamheterna samt ett övergripande etikarbete. Studieförbunden har ett ansvar för fortlöpande dialog om etiska vägval och gränsdragningar i folkbildningsarbetet.

Till stöd för Folkbildningsrådets arbete och utveckling av frågorna kring etik och gränsdragning finns en referensgrupp specifikt inriktad mot studieförbundsfrågor, se nedan. Gruppens uppdrag är att informera, delge erfarenheter samt ge synpunkter i aktuella frågor kopplat till statsbidragsvillkoren. Motsvarande grupp finns även för folkhögskolorna.

Riktlinjer om etik och gränsdragning

Den 14 december 2016 beslutade Folkbildningsrådets styrelse om nya riktlinjer för arbetet med etik och gränsdragning. Du hittar dokumentet i den bifogade pdf-filen.

Riktlinjer etik och gränsdragning (pdf)

Relaterad information