Svenska för föräldralediga

På den här sidan hittar du information om vad som gäller för att erhålla statsbidrag för svenska för föräldralediga. Villkoren finns i dokumentbanken för studieförbund som är länkad längre ner på sidan.

Senast uppdaterad:

Viktiga datum 2023

  • Januari: Slutrapportering av 2022 års verksamhet till SCB sker enligt SCB:s rutin.
  • Februari: Slutgiltig bidragsfördelning 2022 sker.
  • 1 februari: Återrapportering av verksamheten 2022 görs i Folkbildningsrådets statsbidragsportal.
  • 1 mars: Beslut om slutgiltigt bidrag 2022 meddelas.
  • I början av april: Bidraget för 2022 slutregleras i samband med andra kvartalets statsbidragsutbetalning.

Syfte

Verksamhetens syfte är att bidra till att föräldralediga utvecklar sina kunskaper i svenska språket. Insatserna ska i huvudsak rikta sig till utrikes födda kvinnor med barn.

Särskilda villkor

Verksamheten omfattas av samma villkor som övriga statsbidrag till studieförbund, och av följande särskilda villkor:

  • Verksamheten ska vara avgiftsfri för deltagare.
  • Deltagare ska vara 18 år eller äldre och utrikesfödda.
  • Verksamheten ska rikta sig i huvudsak till utrikesfödda kvinnor som har behov av att lära sig svenska, men som har svårt att delta i svenskundervisning på grund av att de är hemma med barn.

Villkoren i sin helhet finns att ladda ner i dokumentbanken för studieförbund.

Rapportering

Verksamheten rapporteras i den ordinarie STUV- och deltagarrapporteringen till SCB. Vid eventuell granskning ska närvarolista med deltagarnas namn kunna uppvisas. Deltagarnas personnummer ska kunna kontrolleras genom uttag ur det administrativa system där deltagare registrerats.

Utöver de uppgifter som Folkbildningsrådet hämtar in via SCB redovisar studieförbunden ytterligare delar av verksamheten.

Återrapportering av verksamheten görs i Folkbildningsrådets statsbidragsportal.

Porträttbild Morgan Öberg. Morgan har kort hår i sidbena. han bär en blå jeansskjorta.

Kontaktperson

Morgan Öberg

Enhetschef

Telefon: 08-412 48 11

E-post: morgan.oberg@folkbildningsradet.se