Innovationsstöd till studieförbund

Folkbildningsrådet utlyser ett innovationsstöd till studieförbund på 45 miljoner kronor. Ansökningar tas emot och behandlas löpande. Utlysningen med anvisningar finns i dokumentbanken länkad nedan.

Senast uppdaterad:

Viktiga datum för innovationsstödet

  • 15 november 2023: Folkbildningsrådet utlyser projektmedlen.
  • 15 december 2023: Portalen öppnar upp för ansökningar.

Folkbildningsrådet tar emot och behandlar ansökningar löpande fram till den 15 maj 2025, eller så långt pengarna räcker.

Innovationerna kan pågå fram till den 31 december 2025. Slutredovisning sker senast tre månader efter innovationens slut.

De senaste årens händelser i kombination med införandet av ett nytt bidragssystem samt avisering om minskade anslag har föranlett en nyorientering och ett internt utvecklingsarbete i studieförbunden. Det nya fördelningssystemet kommer att skapa bättre förutsättningar för detta, men behovet av att arbeta med utveckling på ett övergripande plan återstår. I det skede som studieförbunden nu befinner sig anser Folkbildningsrådet därför att det är angeläget att skapa utrymme för nytänkande och innovation som syftar till att möta framtiden.

Mål och syfte med utlysningen

Innovationsstödets syfte är att skapa förutsättningar för nytänkande och innovation inom studieförbunden i en utmanande tid. Målet är ett antal innovationer som bidrar till att vidareutveckla folkbildningens idéer och metoder.

Inriktning

Innovationen ska vara av folkbildningsstärkande karaktär med fokus på metod- och idéutveckling inom något av följande områden:  

  • Innovation kopplat till någon eller några av de fem kvaliteterna.
  • Innovation inom administration.
  • Innovation inom systematiskt kvalitetsarbete.
  • Innovation inom digitalisering och AI.
  • Innovation kopplat till omvärldsanalys.
  • Innovation för att nå nya målgrupper.
  • Innovation kopplat till cirkelledarutvecklingen.
  • Innovation inom kompetensutveckling för förtroendevalda, chefer och medarbetare.

Kontaktperson

Lina Brustad

Handläggare innovation

Telefon: 08-412 48 34

E-post: lina.brustad@folkbildningsradet.se