Svenska från dag ett och Vardagssvenska (pågår ej 2024)

Svenska från dag ett och Vardagssvenska är två satsningar som ska ge asylsökande och nyanlända i Sverige möjlighet att lära sig svenska tidigt och samtidigt få en grundläggande förståelse för det svenska samhället. Ett viktigt syfte är att ge deltagarna en meningsfull sysselsättning under asyltiden.

Senast uppdaterad:

Svenska från dag ett är undervisning i svenska och samhällsorientering. Verksamheten vänder sig till asylsökande och personer som har fått uppehållstillstånd men som bor kvar på Migrationsverkets anläggningsboende. Insatsen har två huvudsakliga syften:

  • att ge deltagarna en meningsfull sysselsättning under asyltiden
  • att korta ner den tid det tar att etablera sig i samhälls- och arbetslivet för den som får uppehållstillstånd.

Studieförbunden anordnar även en särskild studiecirkel på 40 timmar som kallas Vardagssvenska. Målet är att deltagarna ska lära sig grunderna i svenska språket så att de kan göra sig förstådda och förstå andra i olika vardagssituationer.

Folkbildning som en del av etableringspolitiken

Studieförbunden är en viktig del av regeringens politik för etablering av nyanlända. Folkbildningsrådet är en av de myndigheter och organisationer som fick ett särskilt uppdrag inom regeringens etableringssatsning 2015.

Folkbildningsrådet har fördelat medel till folkbildningsinsatser för asylsökande och vissa nyanlända invandrare mellan 2015 och 2023.