Statskontoret: Folkbildningens insatser är ändamålsenliga och viktiga för målgruppen

Statskontoret har utvärderat tre folkbildningsinsatser som ska underlätta för asylsökande och utrikes födda kvinnors att etablera sig i arbetslivet och samhället. I sin rapport konstaterar Statskontoret att insatserna bidrar till såväl meningsfull sysselsättning och snabbare etablering som till att bryta utanförskap.

Senast uppdaterad:

Insatserna Svenska från dag ett och Vardagssvenska riktar sig till asylsökande, medan Uppsökande och motiverande studieförbundsinsatser (UMSI), vänder sig till utrikes födda kvinnor som varken deltar i utbildning eller arbetar. Totalt sett når insatserna fyra av tio asylsökande enligt rapporten. Bland framgångsfaktorerna nämns folkbildningens förmåga att anpassa metoder och innehåll efter deltagarnas behov och förutsättningar. I utvärderingen lyfter Statskontoret att insatserna bidrar till att uppfylla syftena med statens bidrag till folkbildningen. En stor del av insatserna handlar om demokratifrågor och kultur och insatserna är en viktig mötesplats för integration och sociala utbyten.

Utvärderingen visar dock att behovet av mer utbildning fortfarande är stort men att resurserna för att möta det saknas. Tiden i insatserna är också relativt kort vilket gör att resultaten blir begränsade. En utmaning för folkbildningen är att bli bättre på att nå även de asylsökande som inte själva söker sig till verksamheterna.

– Det är mycket glädjande att Statskontorets utvärdering visar att den verksamhet som folkbildningen gör med de här deltagarna fungerar så pass bra och är värdefull för både individen och för samhället, säger Folkbildningsrådets generalsekreterare Maria Graner. Samtidigt är det tydligt att det finns ännu mer folkbildningen kan bidra med, om vi får resurser och förutsättningar för det.

Statskontoret bedömer att UMSI är ett viktigt bidrag till att bryta kvinnornas utanförskap. Men för att närma sig studier och arbete krävs det mer socialt och motiverande stöd, samt mer vägledande och matchande stöd, än som nu ryms inom insatsen.

Folkbildningsrådets egen uppföljning av Svenska från dag ett och Vardagssvenska visar även den på goda resultat. Rapporten Folkbildning med asylsökande 2018 beskriver hur folkhögskolor och studieförbund når många asylsökande och att folkbildningens individanpassade pedagogik bidrar till att introducera nyanlända till både språk och samhälle.