Insatser med personer långt från arbetsmarknaden

Mellan 2021 och 2023 genomfördes en utökad satsning på verksamhet med utrikes födda kvinnor och andra grupper som står långt från arbete och studier. Med riktade medel om 50 miljoner kronor per år gavs studieförbunden bättre förutsättningar för att arbeta uppsökande med grupper som står långt ifrån samhället.

Senast uppdaterad:

Studieförbunden har sedan länge en bred verksamhet med asylsökande och utrikes födda kvinnor. Verksamheten har ett stort fokus på att deltagarna ska lära sig svenska och att man ska få en ökad förståelse för hur samhället fungerar. Behovet av den här typen av insatser har ökade under pandemiåren och hadestora effekter på såväl samhälle och arbetsmarknad som människors liv.

Syftet med denna satsning var att studieförbunden genom folkbildningsverksamhet inriktad mot vidare studier eller arbete skulle stärka deltagarnas långsiktiga möjligheter på arbetsmarknaden.