Utredning föreslår förändrad styrning av folkbildningen

Utredning föreslår förändrad styrning av folkbildningen

Folkbildningsutredningen har idag presenterat sitt betänkande "Bildning, utbildning och delaktighet – folkbildningspolitik i en ny tid". Utredningen föreslår en reform av styrningen av statsbidraget till studieförbund och folkhögskolor, där staten tar en tydligare roll när det gäller kontroll och utvärdering av folkbildningen.

Folkbildningsrådet Statsbidrag
Senast uppdaterad:

I betänkandet föreslås att statens mål och syften med att ge bidrag till studieförbund och folkhögskolor ersätts av ett system med mål, delmål och indikatorer. Avsikten är att bidra till ett slags nystart för folkbildningen och samtidigt ge riksdagen bättre möjlighet att bedöma effekterna av statsbidraget.

– Folkbildningsrådet har de senaste åren genomfört stora förändringar av verksamheten. Vi har infört ett nytt statsbidragssystem och utvecklat vårt arbete med uppföljning och granskning. Vi har förstärkt kansliet och ser nu fram emot att ta emot och studera utredningens förslag närmare, säger Anna-Karin Lindblom, Folkbildningsrådets generalsekreterare.

Utredningen har också haft i uppdrag att överväga om en myndighet ska ta över ansvaret att fördela och följa upp statsbidraget. Förslaget är att Folkbildningsrådet fortsatt ska ha denna uppgift, men att villkor, kontroll, uppföljning och utvärdering behöver utvecklas.

– Vi konstaterar att utredningen föreslår att den så kallade självförvaltningsmodellen bevaras. Om regeringen väljer att ge Folkbildningsrådet fortsatt förtroende, avser vi att förvalta det väl, säger Anna-Karin Lindblom.

Utredningen presenterar också flera konkreta förslag, som till exempel att

  • Riksrevisionen ska granska Folkbildningsrådets årsredovisning
  • Myndigheten för kulturanalys löpande ska utvärdera statsbidraget till folkbildningen
  • återkrävda medel ska återbetalas till staten
  • bidragsmottagarnas samarbetsparter ska redovisas
  • studieförbund och folkhögskolor måste ha en fungerande internstyrning och kontroll.

Utredningen, som letts av Christer Nylander, har pågått sedan våren 2022. Betänkandet kommer nu att skickas ut på remiss. Utredningens samtliga förslag föreslås träda i kraft den 1 januari 2026.