Folkbildningen i de regionala kulturplanerna kartlagd - region för region

Folkbildningsrådet har gjort en genomgång av landets alla regionala kulturplaner för att undersöka i vilken omfattning och på vilket sätt som studieförbund och folkhögskolor beskrivs. Kartläggningen visar att regionerna har höga förväntningar på att folkbildningen kan bidra till att uppnå de kulturpolitiska målen.

Senast uppdaterad:

Alla regioner beskriver folkbildningen på ett positivt sätt: folkbildningen utvecklar demokratin och har nära kopplingarna till föreningslivet, vilket gör att folkbildningen kan fungera som en länk mellan föreningsliv och offentlig sektor.

– Folkbildningen är landets största kulturarena som tack vare den geografiska spridningen kan säkra tillgången till kultur och kulturkompetens i hela landet, och i olika grupper av befolkningen, säger Folkbildningsrådets generalsekreterare Maria Graner.

Samtidigt har bidragen från landsting/regioner och kommuner till folkbildningen minskat de senaste 25 åren, exempelvis har landstingens/regionernas bidrag till studieförbunden minskat med motsvarande 37 procent (med hänsyn tagen till inflationen).

Det är inte alltid lätt för regionerna att få till ett fungerande samråd med folkbildningen eller med övriga delar av det civila samhället. Rapporten lyfter fram att det finns en ambition om ökad samverkan och koordinering mellan olika delar av det regionala kulturlivet – där folkbildningen och civilsamhället ges mer framträdande roller.

Rapporten innehåller en genomgång av 20 regionala kulturplaner – region för region och presenteras under det nya kulturpolitiska konventet Folk och Kultur i Eskilstuna.