Kompetenslyft för lärare på folkhögskola i nytt förslag

Folkbildningsrådet vill att regeringen inför ett folkhögskollärarlyft på 20 miljoner kronor. Det framgår av budgetunderlaget för 2019–2021 som nu har lämnats in till Utbildningsdepartementet.

Senast uppdaterad:

Folkbildningsrådets kartläggning av folkhögskollärarnas arbetssituation visar att lärarna upplever en ökad arbetsbörda och att deras möjligheter till kompetensutveckling har minskat under de senaste fem åren.

Folkbildningsrådets bedömning är att bristen på kompetensutveckling utgör en utmaning för folkhögskolan som helhet; för den enskilda skolan, för folkhögskollärarna och för deltagarna.

– Ett kompetenslyft för folkhögskolan är nödvändigt. Lärarna i folkhögskolan behöver inte bara fortbildning för att hålla ämneskunskaper vid liv. De behöver också upprätthålla de idéer och värderingar som folkhögskolan vilar på. Särskilt viktigt är detta när folkhögskolan nu växer i snabb takt, säger Maria Graner Folkbildningsrådets generalsekreterare.

Utöver kompetenslyftet föreslår Folkbildningsrådet att anslaget till folkhögskolorna ökas med 130 miljoner kronor för att täcka kostnader för deltagare med funktionsnedsättning i behov av särskilt stöd.

I budgetunderlaget föreslås också att anslaget till studieförbunden ökas med 150 miljoner kronor för arbetet med etablering av nyanlända. Med en utökning av anslaget beräknas studieförbunden kunna genomföra verksamhet med 50 000 nyanlända invandrare.

– Studieförbunden har sedan 2015 byggt upp en gedigen verksamhet för asylsökande. När människor ur denna grupp beviljats uppehållstillstånd vill studieförbunden nu kunna fortsätta sitt viktiga arbete, säger Maria Graner.

Folkbildningsrådet vill också att regeringen utreder hur svenska för invandrare skulle kunna få bedrivas som folkhögskolekurs.