Folkbildningen en viktig aktör för att stärka demokratin

Kommittén Demokratin 100 år har lämnat en delrapport till regeringen där folkhögskolor och studieförbund pekas ut som viktiga aktörer för att stärka och utveckla demokratin. I rapporten redovisar kommittén förslag på insatser som kan stärka demokratin och ingå i samlingen Vår demokrati – värd att värna varje dag.

Senast uppdaterad:

– Den svenska folkbildningens historia är nära sammanlänkad med demokratins framväxt. Studieförbund och folkhögskolor kommer även fortsatt att ha en avgörande roll utvecklingen av svensk demokratin, säger Folkbildningsrådets generalsekreterare Maria Graner.

Kommittén Demokratin 100 år – samling för en stark demokrati har i uppdrag att under åren 2018–2021 planera, samordna och genomföra en samling av insatser och aktiviteter för en stark demokrati. Huvuddelen av insatserna ska genomföras år 2021. Det är då hundra år sedan det första riksdagsvalet hölls där både kvinnor och män fick rösta.

–Vi välkomnar regeringens satsning på att skapa en samling kring demokratin i och med 100-årsjubileet. Folkbildningsrådet och den samlade folkbildningen vill självklart medverka i uppmärksammandet av jubileet, säger Maria Graner.

Initiativet #ViMåstePrata är ett av projekten som lyfts fram i kommitténs delrapport. Studieförbunden och Sveriges folkhögskolor står bakom satsningen #ViMåstePrata – ett nationellt folkbildande demokratiinitiativ för grundläggande fri- och rättigheter.

Studieförbunden i Samverkan ansöker om totalt fem miljoner kronor per år från kommittén för att kunna fortsätta verksamheten #ViMåstePrata under minst fem år. Folkbildningsrådet har i vårt budgetunderlag och i en skrivelse till Kommittén Demokratin 100 år ställt sig bakom Studieförbundens ansökan.

De aktiviteter som kommittén och andra aktörer kommer att genomföra i samlingen beskrivs översiktligt i delrapporten. En detaljerad planering görs först när uppdrag till myndigheter, bidrag till civilsamhället samt kommitténs verksamhetsbudget är klar.

Bild från Mostphotos.com