Folkbildningsrådet har en ny handlingsplan för jämställdhetsintegrering

Det behövs ett systematiskt arbete med jämställdhet för att folkbildningen på bästa sätt ska kunna bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. Det skriver Folkbildningsrådet i en ny, uppdaterad handlingsplan för jämställd folkbildning. Sedan 2016 medverkar Folkbildningsrådet i regeringens utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering hos myndigheter, JiM.

Senast uppdaterad:

Jämställdhetsintegrering innebär att all verksamhet ska genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv. Målet med arbetet är att Folkbildningsrådets och folkbildningens verksamheter bättre ska bidra till det övergripande jämställdhetspolitiska målet att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Inom folkbildningen finns stor erfarenhet av att arbeta med frågor som handlar om demokrati, mänskliga rättigheter, jämlikhet och mångfald. Men det finns också flera indikationer på att jämställdhetsfrågor osynliggörs. Det behövs därför ett starkare systematiskt arbete med jämställdhet för att folkbildningen på bästa sätt ska kunna bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen. Jämställdhet är en fråga om makt och inflytande. Folkbildningsrådets nya handlingsplan tar fasta på strukturer som leder till ojämställdhet, och syftar till att förändra dem snarare än att påverka enskilda människors beteende. Jämställdhet kan endast uppnås om makt omfördelas och normer utmanas och förändras.

Jämställdhetsarbetet inom folkbildningen sker i form av stöd till folkhögskolor och studieförbund i hur de praktiskt kan utveckla sitt jämställdhetsarbete. Under 2019 arrangeras till exempel två erfarenhetsutbyten med tema jämställdhet i folkbildningens asyl- och etableringsverksamheter samt könsuppdelad folkbildning. Under året ska även en handledning tas fram.

Musikverksamheten behöver bli mer jämställd

I den nya handlingsplanen identifieras tre problemområden:

  • brist på systematiskt och integrerat jämställdhetsarbete
  • könsstereotypt utbud och könsstereotyp rekrytering av deltagare
  • utrikes födda kvinnors svaga ställning på arbetsmarknaden.

Ett exempel som lyfts på könsstereotypt utbud och rekrytering av deltagare är studieförbundens omfattande musikverksamhet. Det finns idag en tydlig obalans som såväl speglar som reproducerar de ojämställda strukturer som finns inom musikområdet i samhället. Detta är ett problemområde som har identifierats av studieförbunden själva, och som de arbetat med att förändra sedan ett antal år tillbaka. Musik är det ämne som samlar flest deltagare och andelen studietimmar utgjorde 2017 39 procent av den totala verksamheten.