Folkhögskolan viktig för att skapa delaktighet och lärande för alla

Folkbildningen skapar delaktighet och lika möjligheter och är en viktig resurs inom flera samhällsområden, det skriver Folkbildningsrådet i sitt remissvar på Styrutredningen för funktionshinderpolitiken. Utredningen föreslår att Folkbildningsrådet får ett särskilt ansvar inom utbildningsmålet för personer med funktionsnedsättning.

Senast uppdaterad:

Personer med funktionsnedsättning har en given plats inom folkbildningen. Folkbildningens styrka ligger i att möta varje person och anpassa utifrån deltagares unika förutsättningar och behov. Särskilt folkhögskolan lyfts återkommande som en viktig och väl fungerande utbildningsform för målgruppen, under 2018 hade 28 procent av deltagarna på allmän kurs en känd funktionsnedsättning.

Styrutredningen för funktionshinderspolitiken föreslår att Folkbildningsrådet ska ha ett särskilt ansvar inom området Utbildning och livslångt lärande. Folkbildningsrådet ställer sig i sitt remissvar positiv till både uppdraget och att utredningen så tydligt lyfter fram folkhögskolornas viktiga roll för att skapa delaktighet och möjlighet till ett lärande för alla, oavsett förutsättningar.

– Folkbildningen är en viktig aktör för demokratisk delaktighet och det är mycket glädjande att utredningen uppmärksammar det, säger Folkbildningsrådets Maria Graner i en kommentar. Vi vill dessutom lyfta att folkbildningen spelar en nyckelroll för personer med funktionsnedsättning även på flera andra samhällsområden, särskilt vad gäller arbetsmarknad och kultur.

Förslaget innebär att Folkbildningsrådet ska dela på ansvaret med Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) och Universitet- och högskolerådet (UHR). Skolverket föreslås samordna och koordinera området. Uppdraget innebär att genomföra, följa upp samt sprida kunskap om funktionshinderfrågor. Utbildningsmålet innebär att personer med funktionsnedsättning ska ha jämlika möjligheter till utbildning och livslångt lärande.