Folkhögskolor en viktig resurs på en förändrad arbetsmarknad

Folkhögskolornas unika arbetssätt med tydligt deltagarperspektiv i undervisningen är en viktig resurs på arbetsmarknaden när Arbetsförmedlingen reformeras. Det slås fast i en ny rapport från myndigheten.

Senast uppdaterad:

– Vi tycker det är mycket positivt att Arbetsförmedlingen tydligt lyfter fram folkhögskolan som en viktig resurs på arbetsmarknaden, säger Maria Graner, Folkbildningsrådets generalsekreterare.

Utgångspunkten för reformen av Arbetsförmedlingen är att staten behåller sitt nuvarande uppdrag inom arbetsmarknadspolitiken, men fristående aktörer kommer att utföra rustande och matchande insatser. I rapporten "Vissa förutsättningar inför reformeringen av Arbetsförmedlingen" analyseras bland annat förutsättningar för samverkan med folkbildningen. I rapporten lyfts folkhögskolans unika pedagogik fram som en framgångsfaktor.

”Arbetsförmedlingen gör bedömningen att folkbildningens arbetssätt och metod är särskild viktig. Folkhögskolorna har sedan lång tid tillbaka bedrivit en omfattande kursverksamhet för grupper som saknar gymnasial utbildning och som är långt från arbetsmarknaden.”

–  Folkhögskolornas styrka ligger i att möta varje person och anpassa studierna utifrån varje deltagares unika förutsättningar, säger Maria Graner. Folkhögskolan har därmed en unik möjlighet att skapa en hållbar utbildningskedja för individen, detta blir ännu viktigare när vi nu står inför en arbetsmarknad i förändring.

Folkbildningen bidrar till ett jämlikt utbildningssystem

Folkbildningen gör det möjligt för nyanlända, arbetslösa och personer med funktionsnedsättning att studera, och bidrar på så sätt till att öka jämlikheten i utbildningssystemet. Rapportförfattarna poängterar också att vuxenutbildningen behöver stärkas för att kunna möta individuella behov hos inskrivna på Arbetsförmedlingen. En samlad vuxenutbildning gör det enklare för samverkan mellan folkbildning, kommun, fristående aktörer och Arbetsförmedlingen.

Under hösten genomför Delegationen för unga och nyanlända till arbete (DUA) dialogmöten över hela landet om etablering av unga och nyanlända på arbetsmarknaden. Syftet med samtalen är just att uppdatera befintliga överenskommelser om fördjupad samverkan mellan kommuner och Arbetsförmedlingen. Dialogmötena hålls över hela landet och deltar gör företrädare för folkbildningen, DUA, Arbetsförmedlingen och kommuner.

Rapport: "Vissa förutsättningar inför reformeringen av Arbetsförmedlingen"

DUA dialogmöten 2019