Kunskaperna behövs för att förbättra utbildningarna

Allt fler personer med funktionsnedsättning väljer att studera på landets Folkhögskolor. Möjligheten att samla in uppgifter om dem innebär att vi kan få mer kunskap om vilka positiva effekter utbildningarna kan ha för deltagarna, skriver Folkbildningsrådets generalsekreterare Maria Graner i Dagens Samhälle.

Senast uppdaterad:

Folkhögskolorna tar emot allt fler deltagare med funktionsnedsättning. Vi behöver veta mer om deltagarna och vilka behov de har. Folkbildningsrådet har därför ställt sig bakom en förändring av regelverket kring den officiella statistiken som gör det möjligt för Statistiska centralbyrån (SCB) att samla in uppgifter om deltagare med funktionsnedsättning.

I en debattartikel i Dagens Samhälle uppmanar fyra folkhögskolerektorer andra folkhögskolor att vägra registrera deltagare med funktionsnedsättning med hänvisning till den personliga integriteten. Det vore olyckligt om folkhögskolorna följer denna uppmaning eftersom vi behöver veta mer om denna växande grupp av deltagare och deras behov.

Folkbildningsrådet fördelar statsbidraget till 156 folkhögskolor och följer upp hur det används. Vi vet att folkhögskolorna gör stora insatser för personer med funktionsnedsättning, men vi behöver veta mer om vilka behov deltagarna har och hur utbildningen fungerar. Utifrån ett mer kvalitativt statistiskt underlag kan vi följa upp våra insatser bättre och i förlängningen också utveckla dem. Det ligger i allas intresse att statsbidragen till folkhögskolan träffar rätt och att deltagare med olika behov får stöd.

Förändringen av regelverket har initierats av SCB och Utbildningsdepartementet. Den innebär att vi kan få mer kunskap om vilka positiva effekter folkhögskolans utbildningar kan ha för deltagarna. Vi kommer till exempel att kunna följa hur det går för deltagare med funktionsnedsättning när det gäller fortsatta studier, etablering på arbetsmarknaden och livssituation.

Folkhögskolorna rapporterar sina uppgifter direkt till SCB som är den myndighet som ansvarar för den officiella statistiken om folkhögskolan. Hos SCB gäller sekretess för uppgifter om enskilda individer. Den statistik som bland andra Folkbildningsrådet kan få ta del av är alltid avidentifierad och lämnas bara ut efter en sekretessprövning. Statistiken kan ligga till grund för myndighetsbeslut, utvärdering, forskning och uppföljning. Enskilda deltagares personuppgifter kommer inte att lämnas ut av SCB. Folkbildningsrådet använder den avidentifierade statistiken för återrapportering till regeringen.

Utbildningsdepartementet konstaterar att SCB har väl utarbetade rutiner för att hantera känsliga personuppgifter och menar att samhällsintresset här överväger den risk som det kan finnas med att samla in uppgifterna. Flera remissinstanser delade den bedömningen, bland andra Datainspektionen, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO), Specialpedagogiska skolmyndigheten och Folkbildningsrådet.