Monica Widman Lundmark väljs in i styrelse för europeisk organisation för folkbildning

Monica Widman Lundmark är invald i styrelsen för EAEA, den europeiska organisationen för vuxenutbildning och folkbildning. EAEA:s främsta uppgift är att bevaka och bidra till politikutveckling vad gäller vuxnas lärande på europeisk nivå.

Senast uppdaterad:

EAEA – European Association for the Education of Adults – har 133 medlemsorganisationer från 43 länder. Medlemmarna i denna europeiska organisation för vuxenutbildning och folkbildning har i veckan samlats för generalförsamling och konferens i Köpenhamn.

På mötet den 26 juni valdes Monica Widman Lundmark in i styrelsen. Monica är förbundssekreterare för ABF och ordförande för Studieförbunden i samverkan. Hon har också en bakgrund som rektor för Medlefors folkhögskola. Monica nominerades av Folkbildningsrådet, Studieförbunden, RIO och Folkhögskollärarförbundet. Uwe Gartenschlaeger från Schweiz valdes till ordförande för EAEA.

– Jag är övertygad om det livslånga och livsvida lärandets betydelse för att förstå vad som händer just nu, men också för att kunna möta framtiden. Att se lärande och bildning som en rättighet är avgörande, inte minst för att skapa ett starkt självförsvar för demokratin, säger Monica Widman Lundmark i en kommentar till ABF.

I samband med generalförsamlingen genomförs en konferens på temat Life skills and participation, vilket är EAEA:s fokusområde under året. En aktuell fråga som diskuterats är avvägningen mellan utbildning för vuxna med kort utbildningsbakgrund, och ett bredare bildningsarbete kring demokrati, klimatfrågor med mera som inte specifikt riktar sig till korttidsutbildade. EAEA:s arbete handlar både om att verka för att höja utbildningsnivån för de med lägst utbildningsbakgrund och om att verka för en god tillgång till utbildning för såväl personliga som yrkesmässiga behov för alla vuxna.

Monica Widman Lundmarks kommentar till ABF