Statskontoret utvärderar folkbildningsinsatser

Statskontoret har fått ett uppdrag av regeringen att utvärdera folkbildningsinsatserna Svenska från dag ett, Vardagssvenska samt Uppsökande och motiverande studieförbundsinsatser. Utvärderingen utgår ifrån de fyra syftena med statsbidraget.

Senast uppdaterad:

I sin utvärdering ska Statskontoret titta på om insatserna har enligt statens syften med stödet till folkbildningen samt om syftena med insatserna har uppnåtts. Statskontoret ska även redovisa vilka deltagare som nåtts och vilken betydelse insatserna haft för dem, vilka av de jämställdhetspolitiska målen som uppnåtts samt vilka framgångsfaktorerna är.

– Vi välkomnar att olika satsningar inom folkbildningen utvärderas, säger Folkbildningsrådets generalsekreterare Maria Graner. En extern utvärdering kan bidra med nya perspektiv och underlag för hur insatserna kan utvecklas.

Folkbildningsrådets egen uppföljning av Svenska från dag ett och Vardagssvenska visar på goda resultat. Rapporten Folkbildning med asylsökande 2018 beskriver hur folkhögskolor och studieförbund når många asylsökande och att folkbildningens individanpassade pedagogik bidrar till att introducera nyanlända till både språk och samhälle.