Folkbildningen är avgörande för att leva upp till målen i Agenda 2030

Folkbildningen når och engagerar stora delar av befolkningen varje år, 2019 deltog över 1,2 miljoner personer i folkbildningens verksamhet. Folkbildningen är dessutom avgörande för att vi i Sverige ska kunna leva upp till flera av målen i Agenda 2030. Det visar rapporten Folkbildningens betydelse för samhället – Folkbildningsrådets samlade bedömning 2019.

Senast uppdaterad:

Folkbildningen tar sig an svåra utmaningar tillsammans och bidrar till ett Sverige som håller ihop. Studieförbund och folkhögskolor i Sverige bidrar på olika sätt till flera delmål inom Agenda 2030, den färdplan framåt som världens länder enats om inom ramen för FN:s hållbarhetsmål. Folkbildningen utgör en rikstäckande arena som möjliggör för att alla människor inkluderas i det sociala och politiska livet. Studieförbund och folkhögskolor skapar mötesplatser, bland annat i landets marginaliserade stadsdelar, som både bidrar till social sammanhållning och till en öppen och fri debatt.

– Vi ser att folkbildningen är en nyckelspelare för att Sverige ska uppnå flera av delmålen inom Agenda 2030, säger Maria Graner generalsekreterare för Folkbildningsrådet. Samtidigt finns naturligtvis möjligheter att utveckla verksamheterna ytterligare. Alla som är verksamma inom folkbildningen behöver ställa sig frågan om hur statens bidrag används på bästa sätt för att stärka demokratin, stödja människors handlingskraft, fylla utbildnings- och bildningsbehov i samhället och ge alla tillgång till kulturlivet.

Framgångsreceptet ligger i folkbildningens dynamiska och värderingsdrivna verksamhet, den pedagogiska synen och tron på människans inneboende kraft att utvecklas, själv och tillsammans med andra. Ur det kommer förmågan att snabbt möta och anpassa sig till skiftande behov i samhället och hos individer och grupper med olika utmaningar. En förmåga som syntes tydligt när folkbildningen snabbt mobiliserade under flyktingkrisen 2015, och som nu blir tydlig när merparten av verksamheten snabbt ställs om till distans på grund av spridningen av det nya Coronaviruset.

– Folkbildningen är en rikstäckande arena som kan mobiliseras för stöd och informationsinsatser i tider av oro och förändring, säger Maria Graner. Varje dag över hela landet erbjuder studieförbund och folkhögskolor mötesplatser och mångfald, kunskap, bildning och insikter.

Folkbildningsrådet lämnar varje år en samlad bedömning till regeringen där vi redogör för hur de fyra syftena med statsbidraget har uppnåtts. Bedömningen görs utifrån en aktuell uttolkning av syftena, och de resultatindikatorer som anges i budgetpropositionen. Den grundar sig på den sammantagna uppföljningen av statsbidraget till folkbildningen, utvärderingar och särskilda studier som genomförts inom ramen för Folkbildningsrådets verksamhet, samt på andra relevanta studier.