Folkbildningen är avgörande för det demokratiska samtalet

Samhället måste bygga upp människors motståndskraft mot desinformation, propaganda och näthat för att värna demokratin. Regeringens särskilda utredare Carl Heath skriver att ”Demokratin är som starkast när vi alla deltar och ges lika möjligheter att påverka vår gemensamma framtid.” Folkbildningen är en nyckelaktör för att skapa plats för dessa viktiga samtal.

Senast uppdaterad:

Demokratin är hotad. Det konstaterar kommittén Nationell satsning för medie- och informationskunnighet och det demokratiska samtalet. Kommittén presenterade nyligen sitt slutbetänkande Det demokratiska samtalet i en digital tid, och där konstaterar man att näthat är ett utbrett problem i samhället som tystar personer som är aktiva i den offentliga debatten. Det förekommer också en stor mängd propaganda och desinformation som riskerar att splittra samhällen och ställa människor emot varandra. Kommittén lyfter en rad förslag på åtgärder för att motverka detta. Bland annat behövs en bred samling för att stärka demokratisk motståndskraft och människors förmåga att hitta, förstå och granska information.

– Vi behöver mod och verktyg för att kunna säga ifrån när vi ser lögner och hat på nätet, skriver Carl Heath. Vi bör stanna upp och ifrågasätta vad vi läser och tar del av på nätet innan vi sprider det vidare. Sverige måste kraftsamla för att skapa ett demokratiskt samtal där vi alla kan och vågar delta.

Folkbildningen lyfts i betänkandet fram som en viktig resurs för att stärka det demokratiska samtalet. Både studieförbund och folkhögskolor har historiskt bidragit till framväxten och utvecklingen av den svenska demokratin. Folkbildningen finns idag över hela landet och är ett kitt som stärker och utvecklar demokratin till exempel genom att erbjuda förtroendefulla platser för möten som bidrar till tillit och gemenskap.

– I studieförbund och på folkhögskolor i hela landets pågår viktiga samtal om demokrati varje dag, säger generalsekreterare Maria Graner. Folkbildningen finns där människor finns och utgår ifrån deltagarnas vilja och förutsättningar.

Folkbildningsrådet har tidigare i år undertecknat deklarationen för en stärkt demokrati och i och med det tagit sig an ett uppdrag att intensifiera det arbetet som sker inom folkbildningen. Även initiativet #ViMåstePrata har skrivit under deklarationen och växlar nu upp sitt arbete med att skapa demokratifrämjande samtal runt om i landet i samarbete med lokala folkbildningsaktörer.