Folkbildningsrådet undertecknar demokratideklaration

I samband med vårens representantskap undertecknade Folkbildningsrådets ordförande Catharina Håkansson Boman deklarationen för en stark demokrati. Den har tagits fram av kommittén demokratin 100 år och är en del i den nationella samlingen Vår demokrati – värd att värna varje dag. I ett anförande under mötet beskrev kommitténs ordförande Peter Örn hur folkbildningen är som ett vaccin för demokratin.

Senast uppdaterad:

Deklarationen tar avstamp i att Sveriges demokrati fyller 100 år 2021 och att det är ett viktigt tillfälle att uppmärksamma och stärka demokratin. Att skriva under innebär att man som organisation åtar sig att arbeta demokratifrämjande, bland annat genom att arbeta för att öka kunskapen om vårt demokratiska system och bidra till ett samtalsklimat som kännetecknas av öppenhet och respekt. En rad andra myndigheter och organisationer har också skrivit under och gjort åtagande kring sitt demokratiarbete under de kommande åren.

– För Folkbildningsrådets del innebär detta bland annat att vi ska verka för att studieförbund och folkhögskolor ytterligare intensifierar sitt demokratiarbete, säger Catharina Håkansson Boman. Vi har också ett särskilt fokus på demokratifrågan i vår uppföljning de kommande åren.

Både studieförbund och folkhögskolor har bidragit till framväxten och utvecklingen av den svenska demokratin. Folkbildningen finns idag över hela landet och är ett kitt som stärker och utvecklar demokratin till exempel genom att skapa platser för möten och samtal som bidrar till tillit och gemenskap.

På representantskapet talade kommitténs ordförande Peter Örn om folkbildningens viktiga förmåga att ställa om i kris och om folkbildningens viktiga roll som demokratibärare i samhället.

– Folkbildningen är som ett vaccin för demokratisk motståndskraft. Folkbildningen bygger också kapacitet för att ta tillvara människors förmåga, sa Peter Örn i sitt anförande.

Den 9 april fattade regeringen beslut om ett särskilt bidrag för att stärka folkbildningens demokratirelaterade arbete. Bidraget ska användas för aktiviteter som är gemensamma för flera studieförbund och folkhögskolor och fördelas av Folkbildningsrådet. Totalt uppgår bidraget till 3 miljoner kronor. Medlen kommer bland annat kunna användas för aktiviteter som genomförs under demokratijubileumsåret 2021. Även 2018 fick folkbildningen medel för demokratiinsatser, då fördelades 4,4 miljoner kronor till studieförbund och folkhögskolor i såväl lokala som nationella projekt.