Folkbildningsrådet vill inrätta en ny förberedande folkhögskolekurs

Fortsatta satsningar på folkbildning med asylsökande och utrikesfödda kvinnor, mer resurser till kvalitetshöjande insatser för folkhögskolan och inrättande av en helt ny studie- och yrkesförberedande folkhögskolekurs. Det är några av förslagen som Folkbildningsrådet lyfter till regeringen i sitt budgetunderlag för 2021–2023.

Senast uppdaterad:

Folkbildningen har varit starkt bidragande till framväxten och utvecklingen av den svenska demokratin. Över en miljon människor deltar varje år i studieförbundens och folkhögskolornas verksamheter. Folkbildningen kan och vill spela en än större roll för att hålla ihop samhället och motverka utanförskap.

Folkbildningsrådet föreslår nu att en ny reguljär kursform inrättas, en studie- och yrkesförberedande folkhögskolekurs. Den ersätter i så fall de nuvarande arbetsmarknadsuppdragen Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF) och Etableringskurs på folkhögskola. Målgrupp för kursen skulle vara de som saknar gymnasial utbildning och befinner sig långt från arbetsmarknaden. Målet är att deltagarna ska förberedas för att gå vidare till motsvarande gymnasiala studier på folkhögskola eller annan utbildning.

– Folkbildningen möter redan idag förtjänstfullt grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden och som är i behov av en mer flexibel studieform, säger Maria Graner, generalsekreterare för Folkbildningsrådet. Att inrätta en ny kursform som är reguljär skulle ge folkhögskolorna ännu bättre förutsättningar att ta sig an det här uppdraget eftersom det möjliggör mer långsiktig planering av verksamheten.

Sammantaget vill Folkbildningsrådet att regeringen ökar folkbildningsanslaget med drygt 828 miljoner kronor. I budgetunderlaget för 2021–2023 föreslås bland annat fortsatta satsningar på folkbildning med asylsökanden och utrikes födda kvinnor, en bred folkbildningskampanj om Agenda 2030 samt mer resurser till kvalitetssatsningar i folkhögskolan. En särskild satsning som lyfts är att öka ersättningen per årsplats på folkhögskola så det bättre matchar motsvarande ersättningar inom andra skolformer.