Projekt för mänskliga rättigheter speglar bredden inom folkbildningen

Folkbildningsrådet har beviljat bidrag till åtta projekt till studieförbund och folkhögskolor för att stärka folkbildningens arbete med mänskliga rättigheter. Det handlar om projekt för att bredda engagemanget för och öka kunskapen om frågor som rör mänskliga rättigheter. Projekten är spridda över hela landet och handlar bland annat om sexuella och reproduktiva rättigheter, klimatfrågor samt rätten till frihet från våld.

Senast uppdaterad:

De projekt som får medel speglar den bredd som finns inom folkbildningen. Målet för insatserna är att deltagarna ska få kunskaper så att de kan respektera, skydda och främja mänskliga rättigheter samt hävda sina egna rättigheter. I de projekt som beviljats bidrag vill man utveckla och höja kvaliteten på den verksamheten som redan finns inom folkbildningen, synliggöra hur normer och förtryck samverkar samt förankra kunskaper om de mänskliga rättigheterna.

Projekten är spridda över landet och har olika frågor, metoder och målgrupper i fokus. Flera kommer att arbeta brett med mänskliga rättigheter. Andra projekt fokuserar på mer specifika frågor, till exempel rätten till frihet från våld, sexuella och reproduktiva rättigheter, mänskliga rättigheter i relation till klimatfrågan och en hållbar framtid, samt demokratiska rättigheter.

– Inom folkbildningen sker viktiga samtal om demokrati och mänskliga rättigheter. Genom att skapa platser för möten och samtal bidrar folkbildningen till tillit och gemenskap, säger Folkbildningsrådets generalsekreterare Maria Graner. Bredden i de projekt som beviljats bidrag visar på hur nyskapande och mångfacetterad folkbildningen är.

Sedan 2014 har Folkbildningsrådet fördelat medel för särskilda insatser kring MR-frågor. Bidraget ska gå till insatser som stärker kunskaperna om de mänskliga rättigheterna i samhället, projekten ska vara förankrade i konventionerna om de mänskliga rättigheterna och bedrivas rättighetsbaserat. Främst ska insatserna rikta sig till deltagare som har behov av utökade kunskaper om de mänskliga rättigheterna eller personer som utbildar sig till yrken där de kommer att arbeta med enskildas rättigheter.

På regeringens uppdrag fördelar Folkbildningsrådet i år 1,5 miljoner kronor till satsningar på MR-frågor. 2019 beviljades bidrag till elva projekt för kunskapsinsatser kring mänskliga rättigheter. En rapport om det finns länkad nedan.