SCB föreslås bli ansvarig myndighet för studieförbundens officiella statistik

Regeringen har lämnat ett förslag som innebär att ansvaret för den officiella statistiken för studieförbunden ska tas över av SCB från och med 1 juli i år. Tidigare har ansvaret legat på Myndigheten för kulturanalys. Folkbildningsrådet tillstyrker förslaget.

Senast uppdaterad:

Folkbildningsrådet sammanställer årligen statistik över verksamheten som bedrivs inom studieförbunden. Statistiken är bland annat underlag för fördelning och uppföljning av statsbidrag och innehåller uppgifter om studiecirklar, kulturprogram och annan folkbildningsverksamhet liksom om deltagare. Folkbildningsrådet arbetar redan idag i nära samverkan med SCB som nu föreslås ta över ansvaret för den officiella statistiken från Myndigheten för kulturanalys. Det är en förändring som kommer att ge bättre förutsättningar för att utveckla statistiken och göra den mer tillgänglig.

– Lättillgänglig statistik är ett viktigt verktyg för att öka kännedomen om studieförbundens verksamhet och om på vilket sätt statsbidraget används, säger Folkbildningsrådets generalsekreterare Maria Graner. SCB har redan ansvar för folkhögskolestatistiken och vi välkomnar att regeringen nu föreslår att ansvaret för all den officiella statistiken om folkbildningen samlas på ett ställe.

Även Studieförbunden i samverkan är positiva till förslaget och välkomnar mer överskådlig och användbar statistik. I sitt remissvar skriver de: ”Studieförbundsstatistiken är en viktig källa till kunskap om deltagandet i bildnings- och kulturverksamhet idag och över tid. Statistiken är även viktig för studieförbundens eget arbete med intern kontroll.”