Sex studieförbund i samarbete för att ge fler en meningsfull asyltid

Asylsökande med kort eller ingen skolbakgrund är en grupp som i begränsad omfattning tagit del av studieförbundens asylverksamhet. Det nationella projektet ALFA – Svenska för alla ska bidra till en bra start och göra asyltiden meningsfull för fler. Projektet finansieras av Länsstyrelserna och är ett samarbete mellan sex olika studieförbund.

Senast uppdaterad:

I de nationella folkbildningsinsatserna Svenska från dag ett och Vardagssvenska gör studieförbunden det möjligt för asylsökande att använda asyltiden på ett meningsfullt sätt. Men inlärningsförutsättningarna ser annorlunda för de som inte lärt sig läsa och skriva som barn. För att kunna möta deras behov ska särskilda material och metoder tas fram i ALFA – Svenska för alla. Studieförbundet Ibn Rushd är projektägare och de andra studieförbunden som medverkar är ABF, Bilda, Medborgarskolan, Sensus och Studiefrämjandet. Kraftsamlingen har som mål att bidra till en bra start för personer med lång väg till etablering i arbets- och samhällslivet.

— Projektet är en mycket viktig och prioriterad satsning vi studieförbund gör. Det finns ett stort behov av att stärka och utveckla den gemensamma kompetensen samt lära av goda exempel, säger Kjell-Åke Waldner, hemvistledare på Sensus.

– Vi ser ett stort värde i det här arbetet, säger Folkbildningsrådets generalsekreterare Maria Graner, metodutvecklingen som sker inom ramen för ALFA-projektet kan på sikt stärka hela folkbildningen och arbetet med studieovana grupper.

Ungefär 90 cirkelledare verksamma i studieförbundens asylverksamhet kommer att vidareutbildas i projektet. Utbildningen hålls på sex orter – Umeå, Sundsvall, Stockholm, Örebro, Göteborg och Malmö.

– Vi kommer att utveckla studiematerial och även arbeta fram en speciellt utformad utbildning för cirkelledare som har kurser i svenska för asylsökande som ännu inte lärt sig att läsa och skriva, säger Anita Utterström, projektledare för ALFA – Svenska för alla på studieförbundet Ibn Rushd.

ALFA – Svenska för alla pågår året ut och finansieras med statsbidrag från Länsstyrelserna. Verksamheterna Svenska från dag ett och Vardagssvenska är satsningar på tidig etablering med fokus på språkkunskaper samt orientering i det svenska samhället. Insatserna finansierad med särskilda medel som fördelas av Folkbildningsrådet.