Utvärdering av Folkbildningsrådets uppdrag

Strategirådet har utvärderat Folkbildningsrådets verksamhet på uppdrag av våra medlemsorganisationer. Utvärderingen visar att vi de senaste åren har genomfört stora förändringar av verksamheten som har bidragit till ökad professionalism och oberoende, men det finns fortfarande utvecklingsområden.

Senast uppdaterad:

Folkbildningsrådet är en ideell förening med vissa myndighetsuppdrag givna av riksdagen och regeringen. Vårt uppdrag förändrades 2014 då medlemsorganisationerna beslutade att genom olika åtgärder stärka Folkbildningsrådets legitimitet, så att rådet kan ”stå starkt och fritt i sin myndighetsutövning”. Bland annat förändrades styrelsens sammansättning för att stärka dess oberoende, flera medlemsuppdrag avvecklades och modellen för hur systemet för fördelning av statsbidrag utformas förändrades i grunden. Ett utvecklingsarbete har följt på det förnyade uppdraget, som har inneburit ökad professionalisering, striktare beredningsgång och tydligare uppföljning av statsbidraget.

I våras gav Folkbildningsrådets medlemsorganisationer Strategirådet i uppdrag att utvärdera det förnyade uppdraget. Strategirådet är ett företag som arbetar med olika samhällsaktörer, de har ett samhällsutvecklande uppdrag att driva kunskapsbaserad utveckling genom analys, processledning, utbildning och rådgivning. Utvärderingen de har gjort visar att förändringar har genomförts, uppdragen har renodlats och processer för uppföljning och granskning har stärkts. Det har också bidragit till att Folkbildningsrådet har en stark intern legitimitet.

– Det är glädjande att utvärderingen bekräftar vårt utvecklingsarbete, säger Folkbildningsrådets generalsekreterare Maria Graner.

Utvärderingen konstaterar att även om professionalismen har stärkts i processen kring uppföljning och granskning finns det fortfarande brister. Processen uppfattas som långsam, granskningen alltför välvillig och sanktionerna för svaga.

– Utvärderingen identifierar också samma områden som vi själva ser behov av att utveckla vidare för att stärka Folkbildningsrådets myndighetsutövning, vilket vi kommer att ha nytta av i vårt fortsatta arbete säger Maria Graner.

Medlemsorganisationerna kommer nu följa upp och analysera utvärderingens innehåll.