Eva har ett av årets mest granskade jobb

På senare tid har förtroendet för studieförbunden sviktat hos både allmänhet och politiker. Avslöjanden om fusk i verksamheten ställer krav på dem som jobbar med kvalitetsgranskning inom studieförbunden. Gemensamt har de tagit stora kliv för att utveckla sina rutiner och verktyg för granskning, för att säkerställa att statsbidraget används rätt.

Senast uppdaterad:

I april kom Folkbildningsrådets plan för att komma till rätta med felaktigheter inom studieförbundens verksamhet. Studieförbunden har ansvar för att kontrollera sin egen verksamhet och det är just de granskningsansvariga i studieförbunden som genom ett intensivt och noggrant arbete har bidragit till att en mängd felaktigheter och fusk har kunnat uppdagas under den senaste tiden. Eva Ekengren, Etik- och kvalitetsansvarig på Studieförbunden i samverkan betonar hur viktigt samarbetet är mellan dem som arbetar med granskning på de tio studieförbunden.

– I samverkansgruppen för etik lyfts ofta frågor som har med verksamhet och genomförande att göra. Oftast finns en gemensam problembild av vad som behöver förändras och åtgärdas. Men alla har sitt eget etikarbete som utgår från egna riktlinjer, tolkningar, risknivåer och nyckeltal, förklarar Eva Ekengren.

I praktiken innebär det att man löpande gör bedömningar om ifall verksamhet som planeras och genomförs faktiskt uppfyller de syften som finns med statsbidraget till folkbildning. Det kan handla om avväganden kring verksamhetens innehåll, kostnadsersättningar och vilka föreningar man vill samverka med. Dessutom är det viktigt att det framgår för deltagarna att de deltar i folkbildningsverksamhet och vilket studieförbund som arrangerar den.

De senaste åren har studieförbunden utvecklat en mer kvalitativ kontroll av verksamheten. Bland annat har man tagit fram IT-verktyg som gör att man kan samköra deltagarlistor och granska all verksamhet utifrån olika riskparametrar. Resultaten visar vilken verksamhet som behöver en närmare manuell granskning, vilket gör kontrollen betydligt med träffsäker än en helt slumpmässig kontroll. Man arbetar just nu också för att införa en mer omfattande digital närvarokontroll med bankID. Det är viktigt att det blir rätt, och att de som ansvarar för granskningen lätt ska kunna upptäcka de fel som ändå kan inträffa. Dessutom ska det vara svårt att fuska.

– Inget studieförbund tolererar oredligheter, fusk eller slarv i genomförande och rapportering av statsbidrag, säger Eva Ekengren. Gemensamt är att man vill göra allt som är möjligt för att säkerställa kvaliteten, både långsiktigt och kortsiktigt. De nya IT-verktygen uppdagar felaktigheter som inte varit möjliga att se tidigare, det ökar säkerheten väsentligt.

Folkbildningens bidragssystem har ett stort inslag av självgranskning där studieförbunden undersöker den egna verksamheten. I praktiken så sker granskningen i flera steg med flera nivåer inom studieförbunden involverade. En slutkontroll görs dessutom av Folkbildningsrådet. Eva Ekengren lyfter fram några av styrkorna med systemet men betonar samtidigt att det kan bli bättre och utvecklas ytterligare:

– Att göra interna granskningar och genomlysningar skapar ett gemensamt ansvarstagande och engagemang hos studieförbunden, som inte uppnås vid externa granskningar. Dock kan träffsäkerheten och säkerheten i granskningarna utvecklas. Statliga utvärderingar av verksamheten är ett bra komplement, som också kan öka säkerheten i granskningarna.