"Folkbildningen är och måste vara fri och frivillig"

Folkbildningsrådets medlemsorganisationer vill stärka folkbildningens frihet och betonar vikten av att utveckla Folkbildningsrådets myndighetsroll. Det framkom på Folkbildningsrådets representantskap där man idag ställde sig bakom ett gemensamt uttalande.

Senast uppdaterad:

Folkbildningsrådets medlemsorganisationer vill stärka folkbildningens frihet och betonar vikten av att utveckla Folkbildningsrådets myndighetsroll. Det framkom på Folkbildningsrådets representantskap där man idag ställde sig bakom ett gemensamt uttalande.

Bakgrunden är en utvärdering som gjorts av Strategirådet på uppdrag av medlemmarna. I utvärderingen konstateras att Folkbildningsrådet fullgör vårt uppdrag och att vi de senaste åren har genomfört stora förändringar av verksamheten som har bidragit till ökad professionalism och oberoende.

Utredarna identifierar också utvecklingsområden och rekommenderar ett fortsatt utvecklingsarbete som syftar till att tydliggöra roller mellan Folkbildningsrådet och övriga folkbildningsorganisationer, samt fortsätta värna självförvaltningsmodellen.

Utifrån utvärderingen har medlemmarna lagt fram en rad förslag för att ” fortsätta utveckla organisationen och tydliggöra uppdraget och rollfördelningen gentemot medlemsorganisationerna.” En inriktning som Folkbildningsrådets styrelse ställer sig positiva till.

– Folkbildningsrådet har en unik position där vi har en fot i civilsamhället och är grundade i folkbildningens värderingar, samtidigt som vi har ett myndighetsuppdrag att fördela och följa upp statsbidraget till folkbildningen, säger Folkbildningsrådets ordförande Inger Ashing. För att värna den viktiga folkbildningen som sker i Sverige idag så är vi fast beslutna att fortsätta utveckla vår myndighetsroll för att göra allt vi kan för att säkerställa att statsbidraget används rätt.

I uttalande av Folkbildningsrådets representantskap skriver man:

”Med dagens beslut slår vi fast betydelsen av Folkbildningsrådets självförvaltning för folkbildningens frihet. Rollfördelningen mellan Folkbildningsrådet och medlemmarna tydliggörs ytterligare. Folkbildningsrådets oberoende i myndighetsutövningen och i frågor om statsbidrag stärks. Folkbildningsrådet som förening tydliggörs samtidigt. Bevakningen av utbildningsformen folkhögskola stärks och utvecklas. Representantskapets roll förtydligas. Folkbildningsrådets uppdrag att samla in och sprida kunskap om folkbildningen tydliggörs.”

Folkbildningsrådets representantskap är organisationens högsta beslutande organ. Representantskapet träffas två gånger om året och består av representanter för medlemsorganisationerna. Under höstsammanträdet fastställdes också Folkbildningsrådets verksamhetsplan och budget för 2022.