Folkbildningen viktig för kompetensförsörjning och livslångt lärande

Folkbildningen uppmärksammas nu inom ramen för regeringens strategiska samverkansprogram för att identifiera innovativa lösningar på Sveriges stora samhällsutmaningar. Regeringen har pekat ut fyra områden, varav ett handlar om kompetensförsörjning och livslångt lärande, där folkbildningen utgör en viktig del.

Senast uppdaterad:

Folkbildningen är viktig för utbildning och för det livslånga lärandet. Den är också en viktig resurs för omställning, inte minst för dem som står långt från arbete och studier. Det framgår av den redovisning, Kompetensförsörjning och livslångt lärande – möjligheter och hinder, som nu har tagits fram.

Uppdraget har skett i samverkan mellan Myndigheten för yrkeshögskolan, Tillväxtverket, Skolverket, Arbetsförmedlingen, Universitetskanslersämbetet Svenska ESF-rådet, samt Folkbildningsrådet. Myndigheterna har kommit överens om att stärka samverkan inom kompetensförsörjningsområdet. Folkbildningsrådet har inbjudits att medverka i detta arbete och ingår i den GD-grupp och styrgrupp som har bildats.

– Vi inom folkbildningen är en viktig aktör när det gäller att främja livslångt lärande. Inom folkbildningen finns en gedigen kunskap om hur man möter deltagare som befinner sig långt från arbetsmarknaden. Det känns väldigt roligt att vi har möjlighet att vara med i detta arbete, säger Folkbildningsrådets generalsekreterare Maria Graner.

Folkbildningsrådet deltar även i arbetet med att utveckla en sammanhållen struktur för data kring kompetensförsörjning och livslångt lärande. Det arbetet leds av Arbetsförmedlingen, Skolverket, Myndigheten för yrkeshögskolan, Vetenskapsrådet, Universitets- och högskolerådet, Statistiska Centralbyrån, Myndigheten för digital förvaltning och Verket för innovationssystem efter ett uppdrag från regeringen. Målet är att förbättra förutsättningarna för myndigheter och andra aktörer att skapa och tillhandahålla digitala tjänster som stärker individers ställning på arbetsmarknaden samtidigt som man kan tillgodose arbetsgivarnas behov av rätt kompetens på lång sikt.