Folkbildningsrådet skärper statsbidragsvillkoren för 2022

På Folkbildningsrådets styrelsemöte den 8 december fattades beslut om skärpning av statsbidragsvillkoren för studieförbunden. Det är en del av det pågående arbetet med att säkerställa att statsbidraget till folkbildningen används rätt.

Senast uppdaterad:

I våras presenterade Folkbildningsrådet ett åtgärdsprogram med 18 punkter för uppföljning och kontroll av studieförbundens verksamhet. Programmet syftar till att komma till rätta med fusk och andra oegentligheter genom förebyggande insatser och förstärkt kontroll och uppföljning. Bland åtgärderna finns till exempel Folkbildningsrådets nyligen lanserade visselblåsartjänst, krav på digital närvarorapportering samt ett arbete för att utveckla uppföljningen av studieförbunden.

De skärpta skrivningarna som nu antagits i statsbidragsvillkoren för 2022 handlar om att formalisera flera viktiga punkter som diskuterats under året. Till exempel krav på systematiskt kvalitetsarbete och internkontroll, revisionsintyg samt underrättelseskyldighet till Folkbildningsrådet när fusk och felaktigheter upptäcks inom studieförbunden. Förändringarna i villkoren tydliggör både studieförbundens ansvar för att granska den egna verksamheten, och den roll som Folkbildningsrådet har för att följa och utvärdera verksamheten.

­– Folkbildningsrådet värnar all den viktiga folkbildning som sker över hela landet, som stärker vår demokrati och som skapar möten för kultur och bildning. En viktig del i detta är att stärka vårt statsbidragssystem så att det minimerar risken för fusk och felaktigheter. Det här är en del av det intensiva utvecklingsarbete som pågått det senaste året och vi tar frågorna på största allvar, säger Folkbildningsrådets generalsekreterare Maria Graner.

Parallellt med flera omedelbara åtgärder som är en del av åtgärdsprogrammet så pågår även en större översyn av statsbidragssystemet som är tänkt att träda i kraft 1 januari 2024.