Folkhögskolan behöver ett ökat grundbidrag

Folkhögskolan har ett viktigt uppdrag och kompenserar ofta för luckor i det reguljära utbildningssystemet. Men landets folkhögskolor är i stort behov av ett höjt grundbidrag för att fortsatt klara av uppdraget. Det skriver Folkbildningsrådet i sitt budgetunderlag för 2022–2024 som nu lämnats in till Utbildningsdepartementet.

Senast uppdaterad:

Folkbildningens verksamheter ska utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället. Folkhögskolan spelar idag en viktig roll för många som av olika anledningar inte har funnit sig till rätta i andra utbildningssystem. Under senare år har det skett stora förändringar i deltagargrupperna på folkhögskola och behoven av stöd har ökat kraftigt. En stor del av deltagarna på folkhögskola är idag utrikes födda eller har en funktionsnedsättning.

Lägre ersättning per utbildningsplats 

Trots brist på resurser har folkhögskolan hittills lyckats väl med att möta behoven hos sina deltagare. Men förutsättningarna att kunna arbeta i mindre grupper, med hög lärartäthet, ofta med tillgång till internat och med en i övrigt genomtänkt pedagogisk miljö utmanas. Trots att det är resurskrävande har folkhögskolan en betydligt lägre ersättning per utbildningsplats jämfört med gymnasieskolan. Folkbildningsrådet gör bedömningen att om folkhögskolans kapacitet att ta emot deltagare ska bevaras så krävs en höjning av statsbidraget per årsplats till 76 000 kronor från dagens 71 000 kronor.

– Folkhögskolan spelar en avgörande roll, inte minst när samhället ska återhämta sig efter coronapandemin, säger Folkbildningsrådets generalsekreterare Maria Graner. Men för att kunna möta de stora behoven som finns i samhället så är det helt avgörande att folkhögskolan får mer resurser, annars riskerar många folkhögskolor i stället att kraftigt försvagas eller läggas ned.

Förslag om fortsatt stöd

I budgetunderlaget lyfter Folkbildningsrådet även fram folkbildningens viktiga roll för att stärka och utveckla demokratin, samt för att tillgängliggöra kultur i hela landet. Vi föreslår också fortsatt stöd till verksamheter med asylsökande och personer som står långt från utbildning och arbete, samt Svenska för föräldralediga under 2023–2024.

Folkbildningsrådet lämnar i mars varje år sitt budgetunderlag för de kommande tre åren till regeringen, via Utbildningsdepartementet. Budgetunderlaget är Folkbildningsrådets förslag till finansiering av verksamheten de tre närmast följande budgetåren.