Forskarskola för folkhögskollärare har startat

I september startade den första forskarskolan som riktar sig direkt till lärare på folkhögskola. Syftet är att öka kunskapen om folkhögskolans arbetssätt och pedagogik – och ge insikter om vuxnas lärande och folkbildning i stort.

Senast uppdaterad:

Forskarskolan för folkhögskollärare drivs i regi av Linköpings universitet tillsammans med Göteborgs universitet och Jönköping University. Tolv doktorander forskar på halvtid samtidigt som de arbetar kvar som lärare på sin folkhögskola på halvtid. Forskarstudierna är praktiknära, vilket innebär att forskarna studerar någon aspekt som ingår i den verksamhet där de jobbar.

­– En stor fördel med detta upplägg är att vi utgår från praktiska problem som finns i folkhögskolans vardag, och omformar det till ett forskningsproblem, förklarar Cecilia Bjursell, professor vid Jönköping University. Doktoranderna förbättrar sin professionella kunskap och kan också bidra till utveckling av den verksamhet de befinner sig i.

Förhoppningen är att forskningen ska stärka och utveckla den verksamhet som doktoranden jobbar inom, och samtidigt även bidra till insikter och förståelse kring vuxnas lärande och folkbildning. Folkbildningens metodik och miljö beskrivs ofta som unik, med metoder för lärande som är helt avgörande för många deltagare. Med forskarskolans riktade insatser kan man få fram underlag för att beskriva och fortsätta förbättra de metoder som är så avgörande för många deltagare.

– Folkbildning och vuxnas livslånga lärande har länge varit en betydelsefull del i det svenska utbildningssystemet. Det är dessutom en fråga där det nu finns stor efterfrågan på kunskap för att kunna möta de stora befintliga och framväxande behoven kring livslångt lärande i samhället och i arbetslivet. Däremot har det satsats väldigt lite pengar på forskning som rör detta, säger Cecilia Bjursell.

Forskarutbildningen är en del av regeringens satsning på att utveckla den vetenskapliga grunden för undervisning på landets folkhögskolor. Folkbildningsrådet och andra folkbildningsaktörer har i flera år lyft förslaget om en forskarskola för just folkhögskollärare. Att satsa på en ökad akademisk förankring inom folkbildningen har välkomnats av många.

– Folkbildningsrådet jobbar ständigt för att ta fram och sprida kunskap om folkbildningen. Den här satsningen är ett välkommet tillskott för att ytterligare fördjupa kunskapen om vår sektor och en viktig grund för fortsatt utvecklingsarbete, säger generalsekreterare Maria Graner.