Goda resultat för unga nyanlända på folkhögskolorna

Syftet med FAMN-projektet har varit att ta fram, kvalitetssäkra och sprida modeller och metoder för att unga nyanlända i större utsträckning ska kunna fullfölja behörighetsgivande studier på folkhögskola. En ny utvärderingsrapport visar att projektet har varit framgångsrikt.

Senast uppdaterad:

Projektet FAMN har pågått sedan 2019 och har nu sammanfattats i en utvärderingsrapport. Där presenteras projektresultaten både på individnivå, verksamhetsnivå och på strategisk nivå – gällande allt från deltagarnas konkreta utveckling till långsiktiga effekter för ett hållbart arbete på folkhögskolorna.

Inom ramen för projektet har man bland annat tagit fram språkutvecklande arbetsmetoder och en digitaliserad individuell studieplan för alla deltagare. För att synliggöra folkhögskolans särart har metoderna också kompletterats med berättelser från deltagare och lärare.

Positiv utveckling både vad gäller språkkunskaper och självkänsla

Utvärderingen visar att deltagarna har utvecklats genom projektet, både vad gäller språkkunskaper – inklusive läslust och läsförståelse – och allmänt vad gäller självkänsla och personlig utveckling.

Det går att se en tydlig progression för deltagarna under projekttiden. Resultaten visar på nöjda kursdeltagare, liksom nya kunskaper, ökad kompetens och ett ändrat förhållningssätt till arbete och studier. Projektet har också bidragit till att deltagarna har fått bättre stöd och därmed bättre förutsättningar att bli integrerade i samhället.

– Om man inte förstår en uppgift här så får man hjälp. De som är nya förstår inte, här får man fråga hur många gånger man vill. Lärarna hinner med, säger en av deltagarna själv i utvärderingsrapporten.

Nya metoder för pedagogisk utveckling och inkludering på folkhögskolorna

På verksamhetsnivå är ett tydligt resultat att nya metoder för pedagogisk utveckling har tagits fram och dokumenterats. Man har även lyckats hitta ett mer reflekterat och systematiskt sätt att arbeta med inkludering och etablering, och i viss mån även rekrytering – vilket alla var mål i projektet.

En rad innovativa pedagogiska metoder har prövats och utvecklats. Det gäller till exempel inkluderande arbete med skönlitteratur, bokcaféträffar, digital undervisning, individuell studieplan, rollspel och studiestugor.

Långsiktiga effekter av FAMN-projektet

FAMN-projektet har fokuserat på gruppen unga nyanlända, men resultaten går att applicera även på andra deltagargrupper. Projektet har lett fram till en modell för metodutveckling som bygger på en förändringsteori, kollegialt lärande och dokumentation i form av kvalitetshjul samt med berättelser. Modellen vilar både på vetenskaplig grund och FAMN:s beprövade erfarenhet.

En annan positiv effekt av projektet är att de som arbetar på skolorna inspirerats att fortsätta träffas och byta erfarenheter. Flera skolor fortsätter att utveckla metoder och sprida erfarenheter till andra lärare.

– Vi är mycket nöjda med resultatet av projektet – att det lett till en positiv utveckling för projektets deltagare, men också att vi har utarbetat en modell för metodutveckling som kan användas för att möta nya deltagargrupper i framtiden, säger Lena Östlund, projektledare för FAMN och Ulf Wallin senior rådgivare.

Projektet FAMN har bedrivits med Folkbildningsrådet som projektägare och finansierats av ESF (Europeiska socialfonden). Delprojekten har bedrivits på Eslövs, Marieborgs, Dalslands, Hagabergs och Strömbäcks folkhögskolor. Utvärderingen av FAMN-projektet har genomförts av analys- och strategiföretaget VETA Advisor.