Pandemin extra tuff för de deltagare som behöver folkhögskolan mest

Omställningen till distansundervisning har fött innovation, men också lett till bristande motivation och nedstämdhet hos deltagare. Det är några av slutsatserna i en av Folkbildningsrådets delrapporter om hur coronapandemin påverkar folkbildningen.

Senast uppdaterad:

Sedan april 2020 driver Folkbildningsrådet projektet Folkbilding i coronatider. I åtta delstudier med olika inriktning tittar vi närmare på studieförbundens och folkhögskolornas förutsättningar och arbete i relation till pandemin.

– Det senaste året har folkhögskolor och studieförbund gjort stora anpassningar av sin verksamhet och även axlat nya uppdrag för att möta krisen, säger Folkbildningsrådets generalsekreterare Maria Graner. Det är väldigt värdefullt att vi får kunskap om hur coronapandemin har påverkat folkbildningen, och att vi systematiskt kan ta tillvara all den erfarenhet som finns från året som gått.

Nu släpper Folkbildningsrådet en delrapport från coronaprojektet som särskilt fokuserar på folkhögskoledeltagare. Rapporten Folkhögskolans deltagare mitt i pandemin är skriven av Thor Rutgersson och bygger på 20 djupintervjuer med deltagare i folkhögskolans allmänna, särskilda och studiemotiverande kurser.

Övergång till distans har medfört stora förändringar

Mycket av folkhögskolornas undervisning likt övriga samhället sker sedan förra våren på distans. I rapporten konstateras att mycket av det som gör folkbildningen unik – samarbete, deltagarinteraktion och gemensamma processer – har fallit bort när verksamheten gått över till att vara digital och mer fokus har i stället hamnat på eget arbete.

De flesta som intervjuades har lyckats slutföra sina studier som planerat trots stora och oväntade omställningar, och deltagarna ger sina lärare och skolor ett högt betyg för insatserna under coronapandemin. Det ökade egna arbetet har inneburit större ansvar och många säger att de har utvecklat sin studiedisciplin och planeringsförmåga. Det framkommer dock att deltagare på till exempel studiemotiverande folkhögskolekurser påverkats mer negativt. Det är en grupp som generellt har höga behov av individuella anpassningar och nära stöd av pedagoger, något som är avsevärt svårare att tillgodose på distans.

Resultaten från de åtta olika delstudierna i projektet Folkbildning i coronatider kommer presenteras i en samlad analys senare under 2021.