Regional statistik ger fördjupad kunskap om folkbildningens betydelse

Folkbildningen spelar en viktig roll för tillgången till bildning och utbildning i hela landet. Folkbildningsrådet redovisar nu för första gången hur studieförbundens och folkhögskolornas verksamhet ser ut i olika regioner. Statistiken visar både vilka det är som deltar i folkbildningen och vad det är för verksamhet som genomförts, från region Norrbotten i norr till region Skåne i söder.

Senast uppdaterad:

Folkbildningsrådet har nyligen släppt regionala rapporter som presenterar detaljerad folkbildningsstatistik för landets alla regioner. Rapporterna beskriver studieförbundens och folkhögskolornas arbete i respektive region och innehåller information om omfattning, inriktning och deltagare. Statistiken är tänkt att vara ett verktyg för beslutsfattare i regioner som vill kunna utveckla och få en bättre bild av stödet till folkbildningen.

I rapporterna redovisar Folkbildningsrådet verksamheternas kurser, uppdelade efter kurstyp och antal deltagare – men också i olika kategorier såsom ålder, kön, utbildningsbakgrund och eventuell funktionsnedsättning. Det finns även uppgifter om antal utfärdade behörigheter till högskola och yrkeshögskola samt antal utfärdade intyg om fullgjord eftergymnasial utbildning, bland annat.

– Med statistiken vill vi bidra till att politiker och tjänstepersoner får en tydligare bild av folkbildningen i den egna regionen. Vår förhoppning är att materialet ska vara konkret användbart för regionerna i deras utvecklingsarbete, säger Maria Graner, generalsekreterare på Folkbildningsrådet.

De 21 regionala rapporterna är ett komplement till den årliga uppföljningsrapporten Folkbildningsrådets samlade bedömning. I samlad bedömning presenterar och analyserar vi folkhögskolornas och studieförbundens verksamheter, samt redogör för om och hur statens fyra syften med stödet till folkbildningen har uppnåtts. Årets rapport lämnades till regeringen den 22 mars 2021.

Likheter och skillnader mellan regionerna

Visste du att 2020 gick 12 000 deltagare på de 30 folkhögskolor som finns i Region Stockholm? Och att över 1 000 personer deltog i studieförbundens asylverksamhet i Norrbotten? Eller att studieförbunden på Gotland arrangerade över 1 500 kulturprogram? 

Regionerna skiljer sig åt på många sätt, bland annat vad gäller storlek, geografiskt läge och befolkningsmängd. Det påverkar naturligtvis även folkhögskolornas och studieförbundens verksamheter. Med detaljerad regional statistik kan man bättre synliggöra de olika regionernas förutsättningar och behov.

– De regionala rapporterna innebär ett stort lyft för vår samlade bedömning som nu blir ännu mer användbar. Nu kan både vi och andra instanser på ett tydligt sätt följa hur folkbildningen påverkar och påverkas i olika delar av landet, avslutar Maria Graner.