Statens medieråd startar folkbildningsarena för MIK

Vi lever alla i en komplex tid där det blir allt viktigare att som medborgare kunna hålla jämna steg med den digitala utvecklingen för att kunna delta i det demokratiska samtalet. Vi använder digitala plattformar och tjänster som bygger på massiv datainsamling och vi nås av informationsflöden som blandar fakta med desinformation, vilket gör det svårare att vara en medveten medieanvändare. Medie- och informationskunnighet – MIK – är därför en nödvändig medborgarkompetens i dagens medielandskap.

Senast uppdaterad:

Medie- och informationskunnighet (MIK) omfattar kunskaper, förmågor och förhållningssätt som är nödvändiga för ett aktivt medborgarskap. I detta ingår till exempel att förstå mediernas roll i samhället, att kunna finna, analysera och kritiskt värdera information och att själv kunna uttrycka sig och skapa innehåll i olika medier och sammanhang.

Folkbildningen, som bidrar till att människor kan öka sin kunskap och bildning genom livet och utvecklas som samhällsmedborgare, spelar här en viktig roll. Därför startar Statens medieråd nu en folkbildningsarena för MIK, till vilken verksamma inom folkbildningen med intresse för MIK-området välkomnas att delta.

Folkbildningsarenan kommer att knytas till det nationella aktörsnätverket MIK Sverige som koordineras av Statens medieråd på uppdrag av regeringen och som i nuläget består av 21 myndigheter och organisationer. Syftet med nätverket är att genom samverkan utveckla kunskap, stärka kvaliteten och effektivisera arbetet inom MIK-området – och därigenom stärka medie- och informationskunnigheten hos alla i Sverige.

– Genom att knyta verksamma inom folkbildningen till det nationella nätverket och dess ytterligare MIK-kretsar, såsom det akademiska MIK-forumet, kan helt nya samarbeten av värde för alla parter och ett bredare kunskapsutbyte uppstå. Vi anordnar träffar både för samverkan och omvärldsbevakning – och erbjuder alla en plattform genom vilken behov kan fångas upp och vi kan stärka varandra, berättar Moa Ranung, projektledare vid Statens medieråd.

Uppstartsmötet för folkbildningsarenan sker den 26 oktober och intresseanmälan görs senast den 8 oktober till moa.ranung@statensmedierad.se.