Statsbidragssystemet behöver förändras

I en rapport som nu lämnats till regeringen presenterar Folkbildningsrådet ett brett åtgärdspaket för att komma till rätta med de felaktigheter som rapporterats. Bland åtgärderna återfinns såväl förebyggande insatser som en stärkt kontroll – och ett i grunden reformerat statsbidragssystem för folkbildningen.

Senast uppdaterad:

Folkbildningen har i likhet med bland annat idrottsrörelsen fått förtroendet att fördela och följa upp statens bidrag till verksamheten, och där Folkbildningsrådet är en ideell förening med myndighetsuppdrag från regeringen.

– Folkbildningen är en unik resurs som ger människor tillgång till bildning, utbildning och kultur i hela landet. Den fria folkbildningen är värd att värna och vi tar därför krafttag för att stoppa fusk och säkerställa att statsbidraget används för sitt ändamål. Från Folkbildningsrådets sida ser vi allvarligt på varje fall där pengar använts felaktigt, säger Folkbildningsrådets ordförande Catharina Håkansson Boman.

Efter de uppmärksammade händelserna i Järvaområdet i norra Stockholm har samtliga studieförbund, på Folkbildningsrådets uppdrag, noggrant gått igenom sin verksamhet de senaste åren. Folkbildningsrådet har därutöver fått regeringens uppdrag att lämna en rapport med förslag på åtgärder.

Studieförbunden redovisade sina granskningsrapporter i mitten av januari. Även om resultatet av denna särskilda granskning visar att det omfattande och systematiska fusk som upptäckts på Järva inte förekommit på något annat ställe, har man ändå funnit en rad felaktigheter, främst kopplat till studieförbundens omfattande musikverksamhet.

– Studieförbunden har vidtagit en rad åtgärder och vår bedömning är att de förstår allvaret i situationen. Men vi ser att det behövs fler åtgärder från flera aktörer för att komma till rätta med problemen. Därför presenterar vi ett åtgärdsprogram bestående av en bred palett med åtgärder som vi menar kommer bidra till att inte bara minska risken för framtida fusk och felaktigheter utan också höja kvaliteten och öka måluppfyllelsen för folkbildningen, säger Maria Graner, generalsekreterare för Folkbildningsrådet.

Åtgärdsprogrammet består av ett 20-tal förslag som kan delas in i tre huvudsakliga områden:

För det första måste det förebyggande arbetet stärkas ytterligare. Här ligger liksom tidigare ett mycket stort ansvar hos studieförbunden att verkligen ta ansvar för den verksamhet man vill bedriva. Att den nyligen utvecklade möjligheten att samköra data används både i förebyggande och kontrollerande syfte är avgörande, men det behövs också utbildningsinsatser för såväl cirkelledare som studieförbundens egen personal.

För det andra föreslås ett antal åtgärder som handlar om stärkt kontroll och säkerställd transparens. Folkbildningsrådet har under de senaste åren gradvis förbättrat sin kontroll av studieförbunden, genom att ställa tydligare krav men också genom att bygga upp sin egen kapacitet. Bland förslagen återfinns bland annat att göra egna kontroller av studieförbundens verksamhet på ett sätt som inte tidigare gjorts.

Sist men inte minst föreslås i rapporten ett omfattande reformarbete. Det handlar i grunden om att, givet det allvarliga läge folkbildningen befinner sig i, ta tillfället i akt och förändra statsbidragssystemet.

– Såväl händelserna i Järva som den pågående pandemin gör att vi behöver se över villkor och fördelningssystem för att bättre styra mot statens syften med bidraget. Framför allt behövs en modell där bidraget än mer riktas mot prioriterade verksamheter och där studieförbundens unika infrastruktur och kompetens bäst kan komma till sin rätt. Det räcker inte att folkbildningen är korrekt redovisad och uppfyller våra villkor, den måste också vara relevant och angelägen, avslutar Maria Graner.

Presskontakt:
Jenny Mattsson
jenny.mattsson@folkbildningsradet.se
0733-93 67 67